ა

ესთეტიკური კათედრის მუშაობა

ესთეტიკური აღზრდის         კათედრა    

                            ”შენ აქ მასპინძელი ხარ და არა სტუმარი,                                                   გაუფრთხილდი მშობლიური სკოლის                                                                                      ღირსებას!”


ესთეტიკური ციკლის საგანთა სწავლება ემსახურება მოსწავლეთა ესთეტიკური კულტურის ჩამოყალიბებას და ზნეობრივ აღზრდას. სწავლის ინტერაქტიური მეთოდის დანერგვა ესთეტიკური ხელოვნების გაკვეთილზე უზრუნველყოფს საგნის სწავლების ამოცანების განხორციელებას – სულიერ ფასეულობათა ფორმირება მთელ რიგ პიროვნულ თვისებათა ჩამოყალიბებაში.

  2014 - 2015 სასწ/წელი

 ქალაქი:
თეთრიწყარო 
სკოლა:
სსიპ თეთრიწყაროს № 2 საჯარო სკოლა
კათედრის თავჯდომარე:
დავრიშევა არუსიაკ
ტელეფონი:
593 26 48 02
Email :

arysiadavrisheva@gmail.com
ბლოგი:
http://arysiak.blogspot.com
http://arysiadavrisheva.blogspot.com/
სამუშაო გამოცდილება:
29 წელი
კათედრის გამგეთ:

25 წელი

კათედრა აერთიანებს ხელოვნების, მუსიკის  და სპორტის პედაგოგებს.

კათედრის წევრების საკონტაქტო მონაცემები:N
კათედრის წევრი

საგანი

ტელეფონი
12.3.


4.
არუსია დავრიშევა


                                      ღაღანიძე თეამაილოვი გიორგი


ჩარკვიანი თენგიზი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება


მუსიკასპორტი


სპორტი
593 264802


                       591 23 63 64


599187342

კათედრის ყველა წევრი სარგებლობს თანაბარი სათათბირო ხმის უფლებით.გადაწყვეტილების მიღება ხდება ხმების 2/3–ის თანხმობით.
თანაბარი ხმების შემთხვევაში ბოლო სიტყვა ეკუთვნის კათედრის თავმჯდომარეს.                              

კათედრის მუშაობის მიზნები და ამოცანები
მიზნები:
1. საქართველოს განათლების სისტემაში დაგეგმილი რეფორმების განხორციელებისათვის ზრუნვა ესთეტიკური აღზრდის (სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების, მუსიკის და სპორტის) სწავლების გაუმჯობესებისა და შემოქმედებითი სწავლების დამკვიდრების მიმართულებით.
2. წიგნიერების, კულტურის, ეროვნული ხელოვნების, ეროვნულ ფასეულობათა დაცვისა და განვითარების მიზნით;
ამოცანები:
1. ესთეტიკური საგნების სწავლების საკითხებთან დაკავშირებული შენიშვნების , წინადადებების მომზადება და კათედრის სხდომებზე გაცნობა-გაანალიზება.
2.  ალტერნატიულ სასწავლო პროგრამებზე მასწავლებელთა მუშაობა.
3. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების,მუსიკის და სპორტის  აქტიური , შემოქმედებითი მეთოდიკით სწავლების ხელშეწყობა, მასწავლებელთა წინადადებებისა და რეკომენდაციების გაცნობა.
4.სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის მასწავლებელთა მომზადების მიზნით ღონისძიებების ორგანიზება
5. ქართული ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა.
6. მოსწავლეთა და მასწავლებელთა შემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა;
7. მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით , საგანმანათლებლო და შემოქმედებითი კონფერენცია-სემინარების, სამეცნიერო-პედაგოგიური ლექციების, საჩვენებელი გაკვეთილების ორგანიზება და სხვა.
8. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ცოდნის წახალისების მიზნით მოსწავლეებისათვის გამოფენების, კონკურსების ჩატარების ხელშეწყობა.
9. მზადება სკოლების ბრენდირების პროცესის წარმატებით გავლისათვის.
ამ მიზნით:
ა) კონფერენციებში, კონკურსებში და სხვა ღონისძიებებში მოსწავლეთა მონაწილეობის ორგანიზება;
ბ)ზრუნვა სასკოლო და საერთაშორისო პროექტების განხორციელებაზე, ადგილობრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერის მოპოვება;
გ) შიდასასკოლო კონკურსების ჩატარება;
დ)შიდასასკოლო გამოფენების ჩატარება;
ე)ოქროს და ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეების რაოდენობის გაზრდაზე ზრუნვა;
ვ) საკლასო კაბინეტების ინვენტარის მოვლა-პატრონობაზე ზრუნვა;
თ)ალუმნაის ფონდის გაზრდისათვის კონკრეტული ღონისძიებების დასახვა
ი)თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში
კ) საგნობრივი წრეების ჩამოყალიბება და შედეგებზე ორიენტირება
ლ) მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა.
ამ მიზნით :
ა). მასწავლებელთა მიერ პროფესიული განვითარების ტრენინგების გავლა;
ბ). სერტიფიცირებულ მასწავლებელთა რაოდენობის გაზრდაზე ზრუნვა;
ვ). სკოლაში მასწავლებლის პროფესიული განვითარების სქემის შემუშავება;
გ).მენტორ-მაძიებელთა არსებობაზე ორიენტაცია.

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება იგეგმება შემდეგი ფორმით:

1.პედსაბჭოების, კათედრების  მუშაობაში მონაწილეობა,

2.ურთიერთ თანამშრომლობა, შეხვედრების ორგანიზება.

3.თვითგანვითარება;

4.გაკვეთილებზე დასწრება;

5.ისტ-ის გამოყენება-განხილვა;

ეროვნული სასწავლო გეგმის, ნორმატიული დოკუმენტაციის, დებულებების, ინსტრუქციების შესწავლა;ტრენინგ-პროგრამებზე დასწრება, სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის მზადება და სხვ.

კათედრის თავჯდომარის ფუნქციებია:

• კათედრის რეგულარული შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და საბუთების წარმოება-შენახვა);
• სკოლის მართვის ორგანოებისათვის კათედრის სხდომის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებათა მიწოდება;
• პროფესიული განვითარებისთვის სასარგებლო  ღონისძიებების-აქტივობების (კოლეგებთან შეხვედრების, ტრენინგების, კონფერენციების და სხვ.)  ორგანიზება და მოწყობა.
კათედრის თავმჯდომარე წარმოდგენს სამუშაო ჯგუფს, ანგარიშვალდებულია როგორც პედაგოგიური საბჭოს, ისე დირექტორის წინაშე.
                                                                                                                                                                                                                                      ესთეტიკური აღზრდა
კათედრის სამუშაო გეგმა                                       
  2014–2015 სასწავლო წელი 

   კათედრის სხდომების წლიური განრიგი და მათზე განსახილველი საკითხები
I სხდომა (1–6 სექტემბერი)
 • კათედრის თავმჯდომარის არჩევა;
 • კათედრის სამუშაო გეგმის განხილვა;
 • ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შეტანილი სიახლეების გაცნობა. საათების განაწილება;
 • შეფასების კომპონენტებისა და მათი სახეების დადგენა;

II სხდომა (13-16სექტემბერს)

 • ჟურნალში შეფასების რუბრიკის გაცნობა;
 • შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო რაოდენობის დაზუსტება;
 • ზღვრული გაცდენების რაოდენობა;
 • სასწავლო პროცესის თვის გამოსაყენებელი სასარგებლო რესურსების შერჩევა;
III სხდომა (25 ოქტ–15 ნოემბ)
 • ღია(საჩვენებელი) გაკვეთილებისთვის განრიგის შემუშავება.
 • ახალი მეთოდების განხილვა–გაზიარება.
 • სხვა სკოლების გამოცდილების განხილვა გაზიარება
 • სასწავლო პროცესის დროს წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება
IV  სხდომა (20ნოემ. –25 დეკ).
 • I სემესტრის სასწავლო პროცესის ანალიზი;
 • ღია(საჩვენებელი) გაკვეთილების ანალიზი;
 • საგნის სწავლებაში არსებული პრობლემების  კვლევა და გადაჭრის გზების ძიება;
 • II სემესტრის გეგმის განხილვა და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა
II სემესტრი

V  სხდომა (10–20 იანვ)
 • სიახლეების გაცნობა–გაზიარება;
 • ურთიერთდასწრების განრიგის შემუშავება გამოცდილების გაზიარების მიზნით;
 • ღია(საჩვენებელი) გაკვეთილებისთვის განრიგის შემუშავება;
 • სასწავლო პროცესის დროს წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება;
 • ახალი მეთოდების განხილვა–გაზიარება;

VI სხდომა(10–15 ივნ)

 • II სემესტრის სასწავლო პროცესის ანალიზი;
 • ღია(საჩვენებელი) გაკვეთილების ანალიზი;
 • საგნის სწავლებაში არსებული პრობლემების  კვლევა და გადაჭრის გზების ძიება;

VIIსხდომა (20 - 28ივნისი)

 • საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენა;
 • საუკეთესო მასწავლებლის გამოვლენა და მისი გამოცდილების გაზიარება;
 • წლიური შედეგების შეფასება;
 • სახელმძღვანელოების არჩევა;
 • სამომავლო გეგმების, მიზნებისა და გზების დასახვა;დაგეგმილი ღონისძიებები:

I  სემესტრი

N
ღონისძიებები
ფასილიტატორი
ვადები


შენიშვნა

1
მონაწილეობა Microsoft -ის მიეერ გამოცხადებულ  კონკურსში                                          
დავრიშევა არუსია
სექტემბერი


2
პლაკატების  გამოფენა: “ნატო და საქართველოს უსაფრთხოება"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
სხვა კათედრასთან მუშაობა
3
ინტეგრირებული გაკვეთილების        
ჩატარება
ყველა მასწავლებელი ატარებს თითო ინტეგრირებულ გაკვეთილს
წლის განვა


4
ინტეგრირებული გაკვეთილი ისტ-ის გამოყენებით—"იქ, სადაც ერთიანდებიან..."
დავრიშევა არუსია
ოქტომბერი


5
გამოფენა:"შემოდგომა თეთრიწყაროში"
დავრიშევა არუსია
ოქტომბერი


6
პროექტი „მე მიყვარს თეთრიწყარო“
დავრიშევა არუსია
წლის გან


7
გამოფენა:" ჩვენი წყარო-თეთრიწყარო"
დავრიშევა არუსია
ნოემბერი


8
პრეზენტაცია  ბლოგის გახსნით
დავრიშევა არუსია
სექტემბერი


9
პროექტი, ღონისძიება ორმაგი დატვირთვით. —როგორ ზეიმობენ შობას საქართველოს სხვადა სხვა კუთხეში.
დავრიშევა არუსია
დეკემბერი


10
11
გამოფენა: " ნაძვისხეო, ნაძვის ხეო..."
კონკურსი:” ყველაზე ლამაზად გამორთული კლასი”
დავრიშევა არუსია
დეკემბერი


II სემესტრი

N


ფასილიტატორი1
პროექტი - დადგმა: ძველი თბილისი და ფიროსმანი  
დავრიშევა2
ღონისძიება სიყვარულის დღესთან დაკავშირებით  
დავრიშევა3
გასვლითი გაკვეთილი ბუნებაში პლენერზე გაზაფხულის დადგომასთან დაკავშირებით
დავრიშევა4
პროექტი: “მოგზაურობა წარსილში”
დავრიშევა5
გამოფენა-კონკურსი: “ ჩვენ ვხატავთ დედას”
დავრიშევა6
საგაზაფხულო ღონისძიება: "მოვიხსენოთ ძველი ტრადიციები..".
დავრიშევა7
ჯანსაღი ცხოვრების წესი" პლაკატების გამოფენა
დავრიშევა8
ხელოვნების კვირეულის მოწყობა;

დავრიშევა9


1011
ლაშქრობები;
შემეცნებითი ექსკურსიების მოწყობა;


გაკვეთილი მუზეუმში

დავრიშევადავრიშევა


დავრიშევა
გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო მასალის  არჩევის      თაობაზე:

გამომცემლობების ( ,,დიოგენე,,  ,,ლოგოს პრესი,, ,, საქართველოს მაცნე,,) მიერ გამართული სარეფორმო კლასების სახელმძღვანელოების პრეზენტაციების შედეგად თეთრიწყაროს  №2–ე საჯარო სკოლის ესტეტიკური აღზრდის კათედრამ შეარჩია ხელოვნების, მუსიკის შემდეგი სახელმძღვანელოები:

N
საგანი
სახელმძღვანე ლო
ავტორი
გამომცემლის წელი
გამომცემ ლობა
კლა სი
1
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
ნ. მაჭარაშვილი
მ. მაჭარაშვილი
ნ. სილაგაძე
2011
მერიდიანი
V
2
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
ნ. მაჭარაშვილი
მ. მაჭარაშვილი
2011
მერიდიანი
VI
3
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
ნ.
კუნჭულია
მ.მეხაშიშვილი
ნ. მიქაბერიძე    
2009
მერიდიანი
VII
4
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
ნ.
კუნჭულია
მ.მეხაშიშვილი
ნ. მიქაბერიძე  
2009
დიოგენე
VIII
5
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
ნ.
კუნჭულია
მ.მეხაშიშვილი
ნ. მიქაბერიძე  
2009
დიოგენე
IX
6
მუზიკა
მუზიკა
მ. ოთიაშვილი
2011
წყაროსთვალი
V
7
მუზიკა
მუზიკა
მ. ოთიაშვილი
2011
წყაროსთვალი
VI
8
მუზიკა
მუზიკა
ქ. ცაგარელი
რ. გიორგიძე
2009
დიოგენე
VII
9
მუზიკა
მუზიკა
ქ. ცაგარელი
რ. გიორგიძე
2009
დიოგენე
VIII
10
მუზიკა
მუზიკა
ქ. ცაგარელი
რ. გიორგიძე
2009
დიოგენე
IX
 1. სახელმძღვანელოები არჩეულია კათედრის მიერ
 2. მიმდინარე სასწავლო წელს5-6 კლასებში  გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები  მოქმედებს არჩევიდან მინიმუმ 6 წლის განმავლობაში.
 3. მასწავლებელს უფლება აქვს, სწავლებისას მხოლოდ დამხმარე/დამატებითი მასალის სახით, გამოიყენოს ნებისმიერი სასწავლო მასალა, რომელიც  შერჩეული და დამტკიცებულია და შეადგენს სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილს. ამასთან, მასწავლებელს/სკოლას  ეკრძალება, მოსთხოვოს მოსწავლეს არაგრიფირებული სახელმძღვანელოების/სხვა სასწავლო მასალის შეძენა.
 4. დამხმარე სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი მოცემულია როგორც კათედრის სამოქმედო გეგმაში, ისე ყოველი მასწავლებლის პორტფოლიოში

საგანმანათლებლო რესურსები
(სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი)

სკოლის ესთეტიკური კათედრის მიერ, პედაგოგიური საბჭო, სამეურვეო საბჭოსთან შეთანხმებით, ამტკიცა სსიპ - ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის მიერ გრიფმინიჭებულ და საგნობრივი კათედრის მიერ შერჩეულ სახელმძღვანელოთა ნუსხას (დანართი N 9) და დამხმარე სახელმძღვანელოების (დანართი N 10) იმ ნუსხას, რომლებსაც მასწავლებლები რეგულარულად გამოიყენებენ 2013 – 2014 სასწავლო წლის განმავლობაში. შერჩეული გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელო სკოლაში მოქმედებს არჩევიდან მინიმუმ 6 წლის
განმავლობაში. გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ:
ა) ეროვნულ სასწავლო გეგმაში განხორციელდება არსებითი ცვლილება, რომელიც სახელმძღვანელოების
შეცვლას მოითხოვს;
ბ) სახელმძღვანელოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის თანახმად ჩამოერთმევა გრიფი.
სახელმძღვანელოები შერჩეულ იქნა შემდეგი წესების სრული დაცვით:

•თითოეული სახელმძღვანელო გამოყენებაში იქნება მინიმუმ 6 წ., გარდა ამ გეგმით დადგენილი
გამონაკლისებისა.
• სახელმძღვანელოების არჩევა მოხდა ესთეტიკური აღზრდის კათედრის მიერ.
• შერჩეულ სახელმძღვანელოთა ნუსხას ამტკიცა პედაგოგიური საბჭო;
• სახელმძღვანელოების არჩევა მოხდა სასწავლო წლის დაწყებამდე  ორი კვირით ადრე;
• მასწავლებელს აქვს უფლება სწავლებისას გამოიყენოს სსიპ - ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და
შეფასების ცენტრის მიერ გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების სიაში არშესული წიგნები ან სხვა
სასწავლო მასალები, თუ ის თვლის, რომ ეს გამოადგება მოსწავლეს ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ასახული
მიზნების მიღწევაში, მაგრამ ამ წიგნების გამოყენების უფლება აქვს მხოლოდ დამხმარე, დამატებითი
მასალის სახით.
• არჩეული სახელმძღვანელოების სია გამოკრული იქნა მშობლებისთვის თვალსაჩინო ადგილას სასწავლო
წლის დაწყებამდე არაუგვიანეს ერთი კვირისა.
სახელმძღვანელოს შერჩევისას  ესთეტიკური აღზრდის კათედრამ და პედაგოგიურმა საბჭომ გაითვალისწინეს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა
და შეფასების ცენტრის მიერ დადგენილი და გამოქვეყნებული სახელმძღვანელოების შეფასება, რომელიც
სახელმძღვანელოებით სარგებლობისას მასწავლებლებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ სახელმძღვანელო
არის ერთ-ერთი საშუალება და არა ერთადერთი, რომელიც ემსახურება ეროვნული სასწავლო გეგმის
საგნობრივ პროგრამებში (ხელოვნება, მუსიკა) მოცემული შედეგების მიღწევას, რომ სახელმძღვანელო არ არის თავისთავად პროგრამა – შესაბამისად, მასწავლებელი არ უნდა იყოს სახელმძღვანელოში მოცემული ”მასალის გავლაზე” ორიენტირებული, არამედ აქცენტი უნდა გადაიტანოს სახელმძღვანელოებში მოცემული
ტექსტების, სავარჯიშოებისა თუ ილუსტრაციების გამოყენებაზე საგნობრივი სტანდარტების შედეგების
მისაღწევად. მასწავლებელს შეუძლია სწავლების პროცესს მიუდგეს შემოქმედებითად, არ გამოიყენოს
რომელიმე ტექსტი ან აქტივობა, შეცვალოს დროის ხანგრძლივობა, რომელიც რომელიმე კონკრეტულ
თემას ეთმობა, გადაანაცვლოს პარაგრაფების თანმიმდევრობა, დაამატოს საკუთარი აქტივობები და სხვ.

სასწავლო გეგმის შესაბამისი საათობრივი ბადე

კლასი
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

სახვითი ხელოვნ ბა
2
2
2
2
2
2
2
2/1
2/1
მუსიკა
2
2
2
2
2
2
2
1/2
2/1
სპორტი
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2


წლიური შემაჯამებელი სამუშაოების რაოდენობა;
შემაჯამებელი წერების  რაოდენობა საგნების  და  კლასების  მიხედვით  ეროვნულ  სასწავლო  გეგმაში მოცემულ  მინიმალურ  ზღვარს  არ  აღემატება.
შემაჯამებელი  სამუშაოების  შესრულების  ფორმა: პრეზენტაცია, პრაქტიკული სამუშაო და ტესტირება თაბახის ფურცლებზე.
შეფასების  კრიტერიუმი  ყველა  სამუშაოს  თან  დაერთვება.
კლასი
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ხელოვნება
2/2
2/2
2/2


მუსიკა

სპორტი
ესთეტიკური  კათედრის  2014-2015  სასწავლო  წლისშეფასების კრიტერიუმები

1 - ქულა მოსწავლე ესწრება გაკვეთილებს, მაგარამ არასდროს მონაწილეობს გაკვეთილის მსვლელობაში. არ ასრულებს საშინაო დავალებებს, მეტყველებს გაუგებრად, უშვებს ენობრივ შეცდომებს.
2 ქულა მოსწავლე იშვიათად მონაწილეობს გაკვეთილის მსვლელობაში, დავალებებს ასრულებს უყურადღებოდ, უჭირს საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება, ლექსიკა არაადეკვატურია. უჭირს გამართულად წერა.
3 ქულა მოსწავლე ჩართულია გაკვეთილის მსვლელობაში, მაგრამ არ შეუძლია დამოუკიდებლად მსჯელობა, დავალებებს ასრულებს ნაწილობრივ, მეტყველებს მწირი ლექსიკით. ნაწერი არ არის ორგანიზებული და არ შეესაბამება თემას.
4 ქულა მოსწავლე ცდილობს იყოს აქტიური, თუმცა მსჯელობა არ არის თანამიმდეული და გამყარებული ტექსტით. წერითი დავალება არ ესადაგება მასწავლებლის მიერ მოცემული ინსტრუქციას.
5 ქულა მოსწავლე ჩართულია გაკვეთილის მსვლელობაში, მაგრამ უჭირს დისკუსიებში მონაწილეობა, არგუმენტები არადამაჯერებელია. შეცდომით ასრულებს წერით დავალებებს.
6 ქულა მოსწავლე დამოუკიდებლად ერთვება საგაკვეთილო პტოცესში, მონაწილეობს დისკუსიებში, მეტყველებს სწორად, თუმცა ღარიბია ლექსიკა. წერითი დავალებებს ასრულებს მცირეოდენი შეცდომებით (4-5 შეცდომა)
7 ქულა გაკვეთილის მსვლელობაში მონაწილეობს აქტიურად, ამჟღავნებს წინასწარ მომზადებულობას. მოსაზრებები და არგუმენტები ძირითადად შეესაბამება საკითხს, მაგრამ უჭირს დასკვნების გაკეთება. შეცდომები აქვს ლექსიკასა და წერით დავალებაში.
8 ქულა დამოუკიდებლად ერთვება ჯგუფურ მუშაობებსა და დისკუსიებში. შესრულებული დავალებები ესადაგება მასწავლებლის მოთხოვნებს. მეტყველებს გამართულად, მსჯელობს ლოგიკურად, თუმცა ზოგჯერ არგუმენტი და დასკვა არადამაჯერებელია. წერით დავალებებში უშვებს 1 -2 შეცდომას.
9 ქულა მუდმივად მზადაა გაკვეთილისათვის, დავალებებს ყოველთვის ხარისხიანად ასრულებს. საუბრობს და მსჯელობს ენის ნორ,ების დაცვით. აქვს მდიდარი ლექსიკა ნაწერი კარგად არის ორგანიზებული.
10 ქულა მუდმივად ჩართულია საგაკვეთილო პროცესში. დავალებებს ასრულებს მონდომებით და უშეცდომოდ. მსჯელობს არგუმენტირებულად, აკეთებს ლოგიკურ დასკვნებს, ლექსიკა მდიდარი და დახვეწილია, ნაწერი შესრულებულია უშეცდომოდ. აქტიურად ,მონაწილეობს სასკოლო ღონისძიებებში, კონფერენციებსა და ოლიმპიადებში. კარგად აქვს გაცნობიერებული საკუთარი როლი კლასგარეშე აქტივობებში.შეფასების კომპონენტები :

საკლასო სამუშაო
საშინაო დავალება
შემაჯამებელი დავალება

საკლასო სამუშაო
ფასდება შემდეგი ცოდნა და უნარები:
პრობლემის გააზრება
კომუნიკაცია
სწავლა
თანამშრომლობა
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობა
შემოქმედებითობა
გარემოზე პასუხისმგებლობა და ზრუნვა
სივრცეში ორიენტირება                                                                                               თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა

უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:
თემასთან დაკავშირებით დასმული კითხვებით
დასმულ კითხვაზე გაცემული პასუხით
განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მსჯელობითა და ანალიზით
განხილული მოვლენებისა და პროცესებისადმი საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვით
დასმული პრობლემის გადაჭრის გზის შეთავაზებით
ჯგუფურ მუშაობაში შეტანილი წვლილით
დისკუსიაში მონაწილეობის სიხშირით
ახსნილი ცნებებისა და ტერმინების განმარტებებითა თუ გამოყენებით
მოვლენებისა და პროცესების განხილვისას საკუთარი მოსაზრების დასაბუთებით
თვალსაჩინოებების გამოყენებითა და შექმნით
პრეზენტაციით
დროის ლიმიტის დაცვით;
დისკუსიაში გამოთქმული მოსაზრებებითა და არგუმენტებით;                                                                                              საშინაო დავალება
ფასდება შემდეგი ცოდნა და უნარები:
პრობლემის გააზრება
ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება
კავშირებისა და მიმართებების დადგენა
კომუნიკაცია
სწავლა
თანამშრომლობა
პრობლემის გადაჭრა
შემოქმედებითობა
გარემოზე პასუხისმგებლობისა და ზრუნვა
ისტორიულ-გეოგრაფიული კვლევა
სივრცეში ორიენტირება
ისტორიული ეპოქის განცდა
თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა
კრიტიკული აზროვნება
უნარები ფასდება შემდეგი აქტივობებით:
ცნებებისა და ტერმინების განმარტებებითა თუ გამოყენებით
მოვლენებისა და პროცესების განხილვისას მოსაზრებების არგუმენტირებით
დასმულ კითხვაზე გაცემული პასუხით
განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მსჯელობითა და ანალიზით
დასმული პრობლემის გადაჭრის გზის ჩამოყალიბებით
თვალსაჩინოებების გამოყენებითა და შექმნით
პრეზენტაციით
დისკუსიაში გამოთქმული მოსაზრებებითა და არგუმენტებით
წერითი ნამუშევრის შექმნით

შემაჯამებელი შეფასება                                                                                  ფასდება შემდეგი უნარები:
კრიტიკულ პირობებში (ტესტი, საკონტროლო და სხვა) ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამომჟღავნება
პრობლემის გააზრება
ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება
კავშირებისა და მიმართებების დადგენა
კომუნიკაცია
ისტორიულ-გეოგრაფიული კვლევა
პრობლემის გადაჭრა
შემოქმედებითობა
სივრცეში ორიენტირება
ისტორიული ეპოქის განცდა
თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა
გარემოზე პასუხისმგებლობა და ზრუნვა; კრიტიკული აზროვნება
ფასდება შემდეგი უნარები:

კრიტიკულ პირობებში (ტესტი, საკონტროლო და სხვა) ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამომჟღავნება;
პრობლემის გააზრება;
ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება;
კავშირებისა და მიმართებების დადგენა;
კომუნიკაცია;
ისტორიულ-გეოგრაფიული კვლევა;
პრობლემის გადაჭრა;
შემოქმედებითობა;
სივრცეში ორიენტირება;
ისტორიული ეპოქის განცდა;
თვალსაჩინოებების გამოყენება და შექმნა;
გარემოზე პასუხისმგებლობა და ზრუნვა;
კრიტიკული აზროვნება;

შემაჯამებელი დავალებების ტიპები:

საკონტროლო წერა
ტესტირება
კითხვა-პასუხი
თემა/ესე
პრეზენტაცია
პროექტი
რეფერატი
კვლევა
დისკუსია/დებატები
კონფერენცია

მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს შემაჯამებელი დავალებები

დავალების თითოეულ ტიპს უნდა ახლდეს თავისი შეფასების ზოგადი რუბრიკა;
ზოგადი რუბრიკა უნდა დაზუსტდეს კონკრეტული დავალების პირობისა და განვლილი მასალის გათვალისწინებით;
10 ქულა უნდა გადანაწილდეს რუბრიკაში შემავალ კრიტერიუმებზე;
მითითებული უნდა იყოს საგნობრივი სტანდარტის ის შედეგები, რომელთა შეფასებასაც ემსახურება შემაჯამებელი დავალება.

შეფასების რუბრიკის ნიმუშები:

პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა

ამ შემთხვევაში მოსწავლეებს თითოეულ კრიტერიუმში ენიჭებათ ნული ან ერთი ქულა და საბოლოო ქულის გამოსაყვანად ითვლება მათი ჯამი. მაქსიმალური ჯამი არის ათი ქულა.

მოსწავლის სახელი, გვარი
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
საინტერესო შესავალი (პრობლემის იდენტიფიცირება) 1
კვლევების/ნაშრომის წარმოჩენის უნარი 1
შემოქმედებითი უნარი 1
პრობლემის გადაჭრის გზების შეთავაზება 0
თემის გასაგებად წარმოდგენა (ლოგიკური ჯაჭვი) 0
საუბარი (გამართულობა, ტემბრი) 1
თვალსაჩინოებების გამოყენება 0
აუდიტორიასთან კონტაქტი 1
ინფორმაციის ფლობის უნარი (ადეკვატური კითხვა-პასუხი) 1
დროის ლიმიტის დაცვა 0
ჯამი 6

პროექტის შეფასების განზოგადებული რუბრიკა

მაქსიმალური ჯამური ქულის გაყოფით სამზე მოხდება მოგროვილი ქულების ათქულიან შეფასებაზე გადაყვანა

1 ქულა ელემენტარული;
2 ქულა მისაღები;
3 ქულა  ოსტატური;

1.მიზანი:
არ არის კარგად გამოკვეთილი, ბუნდოვანია, ხდება ერთ მიზანზე ფოკუსირება კარგად გამოკვეთილი მიზნები, მარტივად აღსაქმელი

2.ორგანიზება:
სუსტად ორგანიზებული, არ არის იდეებს შორის ლოგიკური ჯაჭვი, რაც აბნევს მკითხველს/მსმენელს გააზრებულია თანმიმდევრულობა, ორგანიზების ნიშნებით, ზოგი გადასვლა იდეებს შორის არის მარტივი, ზოგი გაუგებარი კარგად ორგანიზებული ფორმატი, ლოგიკური გადასვლა ერთი იდეიდან მეორეზე, ორგანიზება ზრდის პროექტის ეფექტურობას
3.შინაარსის კორექტულობა ხშირად გვხვდება შეუსაბამო, მცდარი ინფორმაცია, ძირითადად კორექტულია, ზოგიერთი შეუსაბამო ან მცდარი ინფორმაციით მთლიანად კორექტული, ფაქტები ზუსტი და მკაფიო
4.ენობრივი გამართულობა ენობრივად გაუმართავი, ხშირი შეცდომებით ენობრივად გამართული, მცირე შეცდომებით ენობრივად გამართულია, დაცულია პუნქტუაციის ნიშნები
5.კვლევა კვლევა არაეფექტურადაა დაგეგმილი, გამოყენებული წყაროები არ არის სანდო, ანალიზი ზედაპირულია კვლევა დაგეგმილია, მაგრამ ჯგუფის პოტენციალი მთლიანად არ არის გამოყენებული, შეზღუდული რაოდენობის წყაროებია გამოყენებული, ანალიზი მისაღებია კვლევა არის დაგეგმილი, გამოყენებულია არაერთი წყარო და ანალიზი სიღრმისეულია
6.თვალსაჩინოებები თვალსაჩინოებები ხშირად შინაარსთან შეუსაბამოა, ან არ არის ჯგუფის მიერ შექმნილი თვალსაჩინოებების კავშირი შინაარსთან ნატელია, მაგრამ ერთფეროვანია, მრავალფეროვანი, შინაარსის შესატყვისი, აკურატულად შესრულებული
7.შემოქმედებითობა მცირე შემოქმედებითი ენერგიის დანახარჯი ჯგუფის მხრიდან ზოგჯერ ჩანს ჯგუფის ორიგინალური აზრები, რაც ეხმარება პროექტის უკეთ წარმოჩენაში ჩანს ჯგუფის ორიგინალობა, სიახლე და თავისებური ხედვა, რაც პროექტს საინტერესოს ხდის
8.კავშირები საგნებთან არ ჩანს ჯგუფის კომპეტენცია საგნებში, გვხვდება ფაქტების უზუსტო ინტერპრეტირება მოსაზრებები დაკავშირებულია ერთი ან ორი საგნიდან მიღებულ ცოდნასთან ხდება მთავარი მოსაზრებების დაკავშირება სხვადასხვა საგნიდან მიღებულ ცოდნასთან, რაც მიუთითებს ჯგუფის მრავალი მიმართულებით კომპეტენტურობაზე
9.დასკვნები არ არის ჩამოყალიბებული დასკვნები დასკვნები ჩამოყალიბებულია კვლევის ადეკვატურად, მაგრამ არ არის მკაფიო დასკვნებში არის სიახლე (ორიგინალობა), ლოგიკური კავშირი იგრძნობა კვლევასთან, ისინი მკაფიოდაა ჩამოყალიბებულია
10.პრეზენტაცია ეფექტურად არ არის წარმოჩენილი პროექტის არსი, უჭირს აზრის ჩამოყალიბება და პასუხების გაცემა, არ არის მიზნობრივად გამოყენებული თვალსაჩინოებები ბუნდოვნად აყალიბებს პროექტის არსს, იყენებს თვალსაჩინოებებს, პასუხობს შეკითხვების უმეტესობას ნათლად ჩამოყალიბებული პროექტის არსი, მკაფიო მეტყველება, აუდიტორიაზე გათვლილი, ძირითადი იდეებია გაშლილი, იყენებს თვალსაჩინოებებს და პასუხობს ყველა კითხვას

დისკუსიის შეფასების რუბრიკა

კონკრეტულ მოსწავლეს თითოეული კრიტერიუმის გასწვრივ ენიჭება შესაბამისი ქულა, ჯამდება ყველა კრიტერიუმში მიღებული ქულები და იყოფა ექვსზე (გამოითვლება მათი საშუალო არითმეტიკული).

III დონე (8-10 ქულა) II დონე (5-7 ქულა) I დონე (1-4 ქულა)
მოსმენა:
ყოველთვის უსმენს და თვალყურს ადევნებს ორატორს
ხშირად უსმენს და უყურებს ორატორს
იშვიათად უსმენს და უყურებს ორატორს

საუბარი:
მკაფიოდ მეტყველებს და უყურებს მსმენელებს
ძირითადად მეტყველება გასაგებია და უყურებს მსმენელებს
მეტყველება არამკაფიოა, მსმენელებს უჭირთ გაგება
არავერბალური კომუნიკაცია:
შეუძლია ეფექტურად აღიქვას და გამოიყენოს არავერბალური კომუნიკაციის ფორმები (თვალით, ჟესტებით, გამომეტყველებით, ხმით)
ხშირად შეუძლია დაამყაროს არავერბალური კონტაქტი
იშვიათად იყენებს არავერბალურ კომუნიკაციის ფორმებს

მონაწილეობა:
 უჩვენებს ინტერესს დისკუსიის თემისადმი საჭირო კომენტარებითა და აზრების გამოთქმით
ძირითადად გამოხატავს ინტერესს. კომენტარები და აზრები ყოველთვის არაა თემის შესატყვისი მცირე ინტერესი აქვს.
არ გამოხატავს ან ვერ უკავშირებს თავის მოსაზრებებს სადისკუსიო თემას
კოოპერაცია:
თანამშრომლობს თანაკლასელებთან, აცლის სხვებს აზრის გამოთქმას და იცავს დისკუსიის წესებს
ძირითადად თანამშრომლობს თანაკლასელებთან, ზოგჯერ ერთვება სხვის საუბარში, ძირითადად იცავს დისკუსიის წესებს იშვიათად თანამშრომლობს და იცავს დისკუსიის წესებს
მოსაზრების არგუმენტირება:
მოსაზრება ორიგინალურია და გამყარებულია ფაქტებით, ცნებებით. არის ლოგიკური კავშირი საკითხთან
მოსაზრების გასამყარებლად გამოყენებულია სადავო ფაქტები და ცნებები მოსაზრება მოკლებულია ლოგიკურ კავშირს საკითხთან და არ არის გამყარებული ფაქტებით

შემაჯამებელი დავალების კონკრეტული მაგალითი ხელოვნებაში:

დაწერეთ თემა : ,,ძველი საბერძნეთის სკულპტურა‘’.
ა) ჩამოაყალიბეთ კვლევის ძირითადი იდეა, თეზისი;
ბ) დაიცავით რეფერატის სტრუქტურა (შესავალი, ძირითადი ნაწილი, დასკვნა) და თემას დაურთეთ გამოყენებულ ლიტერატურის ნუსხა;
გ) სათანადო ფაქტობრივი მასალა დაამუშავეთ იმგვარად, რომ საშუალება მოგეცეთ იმსჯელოთ შემდეგ საკითხებზე:
რატომ და როგორ განვითარდა ძველ საბერძნეთში სილამასის კულტი?
რა იყო მისი განმაპირობებლი მიზეზები
რა შედეგები მოჰყვა
დ) მსჯელობისას განიხილეთ განსხავებული პოზიციები, შეაჯერეთ ისინი, ჩამოაყალიბეთ თქვენი პოზიცია და დაასაბუთეთ იგი;
ე) რეფერატის სრულყოფილად დასამუშავებლად: გაეცანით და დაამუშავეთ საკითხის შესახებ არსებული პირველადი და მეორადი წყაროები.

რეფერატის შეფასების რუბრიკა

ამ შემთხვევაში მე-3 და მე-5 კრიტერიუმები ფასდება 0-2 ქულით, ხოლო ყველა დანარჩენი 0 ან 1 ქულით. მაქსიმალური ჯამი არის ათი ქულა.

მოსწავლის სახელი, გვარი
1.მიზანი/თეზისი – კვლევის შედეგად გამოთქმული ძირითადი იდეა 1
2.რეფერატის ორგანიზება 1
3.შინაარსის კორექტულობა, ფაქტობრივი საიმედოობა 2
4.ენობრივი გამართულობა 0
5.კვლევა 2
6.ილუსტრაციები/ თვალსაჩინოებები 1
7.შეთავაზებული მოსაზრების არგუმენტებითა და მაგალითებით გამყარება 1
8.დასკვნები 1
ჯამი 9

1. მიზანი/თეზისი – კვლევის ძირითადი იდეის ჩამოყალიბება 0-1

0 ქულა - კვლევის მიზანი არ არის განსაზვრული / მართებულად არ არის.
კვლევის მიზანი განსაზღვრული - 1 ქულა - შესავალში, შერჩეულ თემასთან მიმართებაში, მკაფიოდაა წარმოჩენილი ის კითხვები, რომლებზეც არის რეფერატში პასუხი გაცემული
2. რეფერატის ორგანიზება (რეფერატის სტრუქტურა - შესავალი, ძირითადი ნაწილი, დასკვნები) და გამოყენებული რესურსი, რის ბაზაზეც შეიქმნა რეფერატი 0-1.
0 ქულა - არაა გამოკვეთილი რესურსები, რის საფუძველზეც შესრულდა რეფერატი, ნაშრომს არ აქვს სტრუქტურა, რეფერატს არ აქვს ადექვატური ბიბლიოგრაფია.
1 ქულა - კარგად ჩანს რა ბაზაზე შეასრულა მოსწავლემ რეფერატი; შემოთავაზებული ბიბლიოგრაფია სამეცნიერო ნაშრომებითაა დაკომპლექტებული.
3. შინაარსის კორექტულობა, ფაქტობრივი საიმედოობა 0-2 .
0 ქულა - მოძიებული მასალა ძალიან მცირია, არ იცნობს პირველად წყაროებს, მეორადი წყაროებიც არაა დამუშავებული.
1 ქულა - მოძიებული მასალა შეიცავს პირველად და მეორად წყაროებს, თუმცა წარმოდგენილი წყაროები ზედაპირულადაა დამუშავებული, ანუ მოსწავლე მხოლოდ ნაწილობრივად გაიაზრებს მასალას.
2 ქულა - იცნობს პირველად და მეორად წყაროებს,  ფაქტები სანდოა, რადგან მართებულად ხდება წყაროს ამოკითხვა; პირველადი და მეორადი წყაროები სათანადოდაა დამუშავებული, მოსწავლე ავლენს კრიტიკული დამოკიდებულებას წყაროსადმი
4. ენობრივი გამართულობა 0-1
0 ქულა - ენა გაუმართავია, აზრები არათანმიმდევრულადაა გადმოცემული.
1 ქულა - ენა ნათელი და გასაგებია,მსჯელობა თანამიმდევრული
5. კვლევა (წყაროების ურთიერთშეჯერებისა და შეპირისპირების საფუძველზე საკუთარი ვარაუდების შემუშავება) - 0-2
0 ქულა - მოსწავლეს არ გააჩნია პოზიცია თემასთან მიმართებაში, მისი რეფერატი ორიგინალური ნაშრომის შთაბეჭდილებას არ ტოვებს; მოსწავლე არ ავლენს წყაროების ანალიზის უნარს, შეიმჩნევა პლაგიატობა
1 ქულა - მოსწავლე ავლენს წყაროების ანალიზის უნარს, თუმცა უჭირს წყაროებში ფაქტებისა და ვარაუდების გარჩევა, შესაბამისად მის მიერ გამოთქმული ზოგიერთი ვარაუდი საფუძველს მოკლებულია.
2 ქულა - მოსწავლე დამაჯერებლად განასხვავებს ფაქტსა და ვარაუდს ერთმანეთისაგან, სათანადოდ ამუშავებს პირველად და მეორად წყაროებს, მათი გაანალიზების საფუძველზე გამოთქვამს სათანადო ვარაუდებს, თანამიმ-დევრულად დალა-გებული მასალის საფუძველზე ახერხებს თავისთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხის გაცემას
6. ილუსტრაციები/ თვალსაჩინოებები 0-1 ქულა.
7. შეთავაზებული მოსაზრების არგუმენტებითა და მაგალითებით გამყარება 0-2
0 ქულა - არ აქვს საკუთარი პოზიცია.
1 ქულა - ცდილობს შემოგვთავაზოს საკუთარი ხედვა საკითხთან მიმართებაში, თუმცა საკუთარ პოზიციის დაცვა უჭირს.
2 ქულა - ავლენს საგნის კარგ ცოდნას, დამუშავებული მა-სალის მოშველიებით კარგად აყალიბებს საკუთარ პოზიციას და ამყარებს მას არგუმენტებით
მსჯელობს თამამად, ანგარიშს უწევს, მაგრამ ღრმად არ ენდობა ავტორიტეტებს.
8. დასკვნები 0-1
0 ქულა - რეფერატში მოცემული დასკვნები არაარგუმენტირებული და მცდარია.
1 ქულა - აჯამებს კვლევის შედეგებს, კარგად ახერხებს ამის მკითხველამდე მიტანას.
ჯამური ქულა სტანდართან შესაბამისობა- მაგალითი შესაბამისობაშია 8 კლასის ხელოვნების სტანდარტის მიმართულების - ისტორიული ინტერპრეტაცია და კვლევა - მე-4, მე-5, მე-6, მე -7 შედეგებსა და მიმართულების - კომუნიკაცია - მე-8 შედეგთან;
შემაჯამებელი დავალების კონკრეტული მაგალითი ხელოვნებაში:
წარმოადგინეთ თემა - ,, საქართველოს შუასაუკუნეების ხელოვნების დახასიათება”,
ა) განიხილეთ შემდეგი საკითხები: 1) საქართველოს ფიზიკურ-გეოგრაფიული მდებარეობა, 2) ისტორიული საკითხები 3) მოსახლეობა  4) ეკონომიკური მდგომარეობა  5)პოლიტიკური მდგომარეობა (პოლიტიკური სტრუქტურა) 5 ხელოვნების რა დარგები იყო გავრცელებული.
ბ) იმსჯელეთ და გამოიტანეთ დასკვნები (ქვეყნის ადგილი მსოფლიო კულტურისრუკაზე).
შეფასების კრიტერიუმები
განიხილავს პირველ ხუთ საკითხს 0-1-2
0 ქულა - ზედაპირულად განიხილავს მხოლოდ ერთ ან ორ საკითხს
1 ქულა - განიხილავს დავალებაში მოცემული საკითხების ნახევარზე მეტს
2 ქულა - განიხილავს ხუთივე საკითხს
იცავს შინაარსობრივ თანამიმდევრობას 0-1.
0 ქულა - არათანამიმდევრულად გადადის ერთი საკითხიდან მეორეზე.
1 ქულა - თანმიმდევრულად განიხილავს საკითხებს
ავლენს ანალიზისა და კრიტიკულ აზროვნებს უნარს 0-2 0 ქულა -
ყურადღებას ამახვილებს მხოლოდ ფაქტებზე, არ ავლენს კრიტიკული აზროვნების უნარს.
1 ქულა აანალიზებს ერთ-ორ საკითხს და მათ მიმართ გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას 2 ქულა
მოსწავლე აანალიზებს მასალაში მოცემულ საკითხებს, გამოხატავს მათთან დაკავშირებით საკუთარ პოზიციას
იყენებს თვალსაჩინოებებს 0-1 0 ქულა - თვალსაჩინოება არ არსებობს ან ძალიან მცირია
1 ქულა - მოხსენებას ახლავს მრავალფეროვანი თვალსაჩინოება
საუბრობს გარკვევით და გამართულად 0-1 0 ქულა .
0- საუბრობს გაურკვევლად, ჭირს აზრის გამოტანა
1 ქულა - საუბრობს გარკვევით, გამართულად მეტყველებს
პასუხობს დასმულ კითხვებს, ავლენს შესწავლილი საკითხების ცოდნას 0-1 0 ქულა-საერთოდ ვერ პასუხობს აუდიტორიის მიერ დასმულ კითხვებს, 1ქულა-ადეკვატურად პასუხობს კითხვებს, ავლენს ცოდნასა და ანალიზის უნარს
იცავს დროის ლიმიტს 0-1 0 ქულა - არ იცავს დროის ლიმიტს
1 ქულა - დროის ლიმიტი დაცულია
გამოაქვს დასკვნა/ები 0-1-2 0 ქულა -
ვერ გამოაქვს დასკვნა/გამოაქვს არადეკვატური დასკვნა/ები. 1ქულა
გამოაქვს გარკვეული დასკვნები, მაგრამ ვერ ასაბუთებს მათ. 2 ქულა -გამოაქვს საინტერესო დასკვნები, განმარტავს მათ სოციალურ-ეკონომიკური კონტექსტის და მნშვნელოვანი ფაქტორების გაანალიზების საფუძველზე, მსჯელობა საინტერესოა და დამაჯერებელი.
სტანდართან შესაბამისობა - შემაჯამებელი დავალება შესაბამისობაშია 8 კლასის ხელოვნების
სტანდარტის მეორე შედეგთან:
მოსწავლეს შეუძლია კულტურული ხასიათის გლობალური პრობლემების ანალიზიАвтор: არუსია

შეფასების სქემები
რუბრიკების ნიმუშები ხელოვნებაში
მსჯელობა  კლასში

ხელოვნების ნიმუშის ანალიზის შეფასება

            ავტორი
თარიღი
ხელოვნე ბის ნიმუში


მოსწავლე
შეფასების კრიტერიუმები


შემაჯამებელი ქულა

აღწერს ნამუშევარს0- 3 აანალიზებს კომპოზიციას და მხატვრულ-გამომსახველობით საშუალებებს
0- 3
0- 4 ასაბუთებს საკუთარ ინტერპრეტაციას                                                  ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10         

პრეზენტაცია


საპრეზენტაციო უნარების შეფასება:
თარიღი:
პრეზენტაციის სახეობა:
მოხსენება-რეფერატი:                                                                       მოსწავლე
შეფასების კრიტერიუმები
შემაჯამებელი ქულა                                                            0- 3 სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა, კონტაქტი აუდიტორიასთან;
0- 3 თვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება;
0- 4 კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა;

ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 10

შეფასების კრიტერიუმები მუსიკაში

პრაქტიკული სამუშაო

პრაქტიკული სამუშაოს (ნამუშევრის) შეფასება


თარიღი: მოსწავლე
შეფასების კრიტერიუმებიშემაჯამებელი
ქულა ორგანიზებულობა(დროის ლიმიტის დაცვა,საჭიროაღჭურვილობის ქონა.)
ტექნიკის და გამომსახველობითი საშუალებების
ფლობა.
შემოქმედებითობა,ანუ რამდენად ეფექტურად
იყენებს ტექნიკას,
გამომსახველობით ხერხებს
ჩანაფიქრისგადმოსაცემად თანამშრომლობა ჯგუფური მუშაობის დროს.

პრეზენტაცია

      საპრეზენტაციო უნარების შეფასება
შეფასების კრიტერიუმებიშემაჯამებელი
მოსწავლე
                   
ქულა სათქმელის ნათლად და გასაგებად გადმოცემა, კონტაქტი აუდიტორიასთან
თვალსაჩინოებისა და ტექნიკური საშუალებების
გამოყენება.
კითხვებზე ადეკვატური პასუხის გაცემა
ქულათა საშ. არითმეტიკული.

კლასში მსჯელობა.

საკლასო მსჯელობაში მონაწილეობის შეფასება
შეფასების კრიტერიუმები


შემაჯამებელი
მოსწავლე
           
ქულა
აქტიური
მონაწილეობა
საკუთარი აზრის დასაბუთება
სხვისი აზრის მიმართ პატივისცემის დემონსტრირება

შეფასება  სპორტში

შეფასების  კრიტერიუმები:

   მოსწავლე,  რომელიც  სისტემატურად  ესწრება გაკვეთილებს, ასრულებს  გაკვეთილის მოთხოვნებს  თავისი  შესაძლებლობის  მიხედვით, არ  ზარმაცობს, ეწერება  „ჩათვლა“
მოსწავლეს  „ჩათვლა“  არ  დაეწერება, თუ  სისტემატურად  აცდენს  გაკვეთილებს, არ  მონაწილეობს გაკვეთილის  პროცესში  და  ზარმაცობს.

დანართები
დანართი N 1
 პედაგოგის სავალდებულო დოკუმენტაცია

1. საგნობრივი პროგრამა
2. სილაბუსი
3. შეფასების კრიტერიუმები კომპონენტების მიხედვით
4. კათედრასთან პარტნიორობის ამსახველი აქტივობების აღწერა და მიღებული შედეგების ანალიზი.
5. პორტფოლიო.
6. უბის წიგნაკი.
7. მონიტორინგების შედეგების ანალიზი.
8. თემატური გეგმები (სტანდარტის შესრულება).
9. სემესტრული და წლიური ანგარიში.

დანართი N2
კათედრის მასწავლებელთა მოვალეობანი:

1.კათედრის თითოეული წევრი ხელს უნდა უწყობდეს კათედრის მუშაობის მიზნებისა და ამოცანების შესრულებას;
2.აქტიურ მონაწილეობას იღებდეს კათედრის მუშაობაში;
3.ზრუნავდეს კათედრის ავტორიტეტის დაცვისა და ამაღლებისათვის;
4.ზრუნავდეს კათედრის წევრთა მოტივაციის გაზრდისათვის;

დანართი N3
ესთეტიკური  აღზრდის საგნების და სპორტის  კათედრის  მუშაობის  დებულება
კათედრა ვალდებულია:
 1. იზრუნოს თანამშრომლობასა და კათედრის წევრების პროფესიულ განვითარებაზე(ინფ. მოძიება, გაცნობა, გამოყენება)
 2. იზრუნოს რესურსების მოძიებაზე და არსებულის ეფექტურად გამოყენებაზე;
 3. განსაზღვროს შეხვედრების გრაფიკი;
 4. აწარმოოს საქმიანი დოკუმენტაცია;
კათედრა ვალდებულია:
დროულად აცნობოს ცვლილებების შესახებ ადმინისტრაციას.

დანართი N4
კათედრის მიზნები და ამოცანები
 • სწავლა/სწავლების ხარისხის ამაღლება  და საგნების
 • სწავლებისადმი წამოყენებული მოთხოვნების განხორციელება.
 • ახალი მეთოდების განხილვა–გააზრება.
 • ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით სასწავლო გეგმებისა და კურიკულუმების შედგენა
 • საუკეთესო მასწავლებლის გამოვლენა
 • საუკეთესო მასწავლებლის გამოცდილების შესწავლა და გაზიარება.
 • საუკეთესო მოსწავლის გამოვლენა
 • მოსწავლეთა შეფასების ფორმებსა და ხერხებზე მუშაობა
 • სასწ/აღმზრდელობითი პროცესის მონიტორინგი
 • საგნის სწავლებაში არსებული პრობლემების კვლევა და გადაჭრის გზების ძიება
 • მოსწავლეთა კონკურსების, კონფერენციების,ოლიმპიადების ჩატარება
 • პედაგოგთათვის კონფერენციების, კონკურსების მოწყობა
 • ყველა პედაგოგის აქტიური ჩაბმა კათედრის მუშაობაში
 • თვითგანვითარებისა და სწავლების ინოვაციური მეთოდების შესწავლა–სრულყოფაზე ზრუნვა
 • მასწავლებელთა და მოსწავლეთა წახალისების ფორმების დადგენა
 • საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალური სასწ. გეგმების შედგენა
 • სხვა სკოლების გამოცდილები6ს გაზიარება

დანართი N 5

დისციპლინური გადაცდომა

1. გაკვეთილის გაცდენა (გაუთვალისწინებელი შემთხვევის გარდა).
2. გაკვეთილზე დაგვიანება.
3. მოსწავლის სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა.
4. მოსწავლეზე ემოციური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა.
5. დოკუმენტაციის (სილაბუსები, უბის წიგნაკები და სხვა) უხარისხოდ ან ზერელედ წარმოება.
6. ეთიკური ნორმების დარღვევა.
7. საკუთარი მოსწავლის კერძოდ მომზადება.
8. არამეცნიერული შეხედულებების ან თეორიების, როგორც მეცნიერული თეორიის ან ფაქტის სწავლება.
9. მოსწავლეთათვის საკუთარი ღირებულებებისა და ფასეულობების თავს მოხვევა (პოლიტიკური, სოციალური, ეთნიკური უმცირესობების, გენდერული შეხედულებების).
10. მოსწავლის პირად ცხოვრებაში შეჭრა.
11. მოსწავლის არაეთიკური ქცევისაკენ ბიძგება.
12. მოსწავლისაგან ან მშობლისაგან ფულის აღება.
13. სკოლისათვის შეუსაბამო ჩაცმულობა.
14. სკოლის წესდებით, შინაგანაწესით, ხელშეკრულებებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
15. კონფიდენციალობის პრინციპის დარღვევა.
16. მოსწავლის გაკვეთილიდან გაძევება დასჯის მიზნით

დანართი N 6
ქულების გამოანგარიშების წესი
1. საგნის სემესტრული ქულის გამოანგარიშების წესი:
ა) მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სამივე კომპონენტში (საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელი) მიღებული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულების რაოდენობაზე;
ბ) მიღებული შუალედური ქულა უნდა დამრგვალდეს მთელის სიზუსტით (მაგ., 5.15 მრგვალდება 5-მდე, 6,4 - 6,  6,5-  მრგვალდება 7-მდე, 8.5 მრგვალდება 9-მდე);
გ) იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს არა აქვს შესრულებული ყველა შემაჯამებელი დავალება, მისი
სემესტრული (შუალედური) ქულის გამოსაანგარიშებლად სამივე კომპონენტში მიღებული ქულების ჯამი
უნდა გაიყოს მიღებული ქულებისა და შეუსრულებელი შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობის ჯამზე.
დ) მათემატიკაში, ფიზიკაში ან სხვა სასწავლო დისციპლინებში სემესტრული გამოცდის ჩატარებისას ამ
გამოცდის ქულაც აისახება სემესტრულ ქულაზე, მაშინ საგნის სემესტრული ქულა შუალედური და
გამოცდის ქულის საშუალო არითმეტიკულია (დამრგვალებული მთელის სიზუსტით).
2. საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი:
ა) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს ორზე;
ბ) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით (მაგ., 7.25 მრგვალდება 7-მდე, 4.49 მრგვალდება
4-მდე, 9.5 მრგვალდება 10-მდე);
გ) მათემატიკაში, ფიზიკაში ან სხვა სასწავლო დისციპლინებში წლიური გამოცდის ჩატარებისას ამ
გამოცდის ქულაც აისახება წლიურ ქულაზე, მაშინ საგნის წლიური ქულა სამი (ორი - საგნის სემესტრული
და ერთი - გამოცდის) ქულის საშუალო არითმეტიკულია (დამრგვალებული მთელის სიზუსტით).
3. საერთო წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი:
ა) საერთო წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად უნდა შეიკრიბოს ეროვნული სასწავლო გეგმით
კონკრეტული კლასისთვის გათვალისწინებული ყველა სავალდებულო საგნის წლიური ქულა (საშუალო
საფეხურზე, აგრეთვე, სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრული არჩევითი საგნების ქულები
სავალდებულო საგნების წლიურ ქულებთან ერთად) და ჯამი გაიყოს ქულების რაოდენობაზე;
ბ) საერთო წლიური ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით (მაგ., 7.14 მრგვალდება 7.1-მდე, 8.15
მრგვალდება 8.2-მდე).
4. საფეხურის საერთო ქულის გამოანგარიშების წესი:
ა) საფეხურის საერთო ქულა გამოითვლება იმავე პრინციპით, რომლითაც ითვლება საერთო წლიური
ქულა: ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის წლიური ქულა (მაგ. მათემატიკა მე-10
კლასი, მათემატიკა მე-11 კლასი, მათემატიკა მე-12 კლასი, ქართული მე-10 კლასი, ქართული მე-11 კლასი,
ქართული მე-12 კლასი და ა.შ.) და ჯამი იყოფა ქულების საერთო რაოდენობაზე;
ბ) საფეხურის საერთო ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით (მაგ., 6.43 მრგვალდება 6.4-მდე, 7.58
მრგვალდება 7.6-მდე).დანართი N7

ინკლუზიური განათლება
აუცილებლობის შემთხვევაში, სკოლა ვალდებულია, უზრუნველყოს ყველა ტიპის სპეციალური
საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების (შემდგომში სსსმ) სასწავლო პროცესში მაქსიმალური
ჩართვა. ასეთი საკითხების კოორდინირებაზე პასუხისმგებელი პირი დგინდება სკოლის დირექციის
გადაწყვეტილებით. იგი უზრუნველყოფს სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლებისთვის
ადეკვატური პირობების შექმნას, მაგალითად, უზრუნველყოს განსაკუთრებული საგაკვეთილო განრიგი,
გამოყოს სპეციალური ადგილი, სადაც მოსწავლე შეძლებს დასვენებას და ა.შ. აგრეთვე სკოლამ ასეთ
მოსწავლეს უნდა შეუდგინოს მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმა (მსგ), საიდანაც განისაზღვრება
მოსწავლის შეფასების კრიტერიუმები, რომლებიც კონკრეტული მოსწავლის შესაძლებლობებზე იქნება
მორგებული. მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმა (მსგ) არის წერილობითი დოკუმენტი, შედგენილი სსსმ
მოსწავლეე¬ბისათვის. მოცემული დოკუმენტი ეყრდნობა ეროვნულ სასწავლო გეგმას და ითვალისწინებს
მოსწავლის ყველა საგანმანათლებლო საჭიროებას; მისი დაკმაყოფილების გზებსა და ყველა დამატებით
აქტივობას, რომელიც აუცილებელია გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად. იგი
მასწავლებლის/მასწავლებლების სპეციალისტთა გუნდისა და მშობლების აქტიური მონაწილეობით შედგება
წინასწარი დაკვირვებისა თუ შეფასების საფუძველზე და ითვალისწინებს სრულ ინფორმაციას ბავშვის
ქცევითი, კომუნიკაციური ჩვევების, შესაძლებლობებისა და მისთვის საჭირო მომსახურების შესახებ.
აუცილებლობის შემთხვევაში მსგ შემუშავება მოხდება ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად.სასწავლო მასალა,  რესურსები კლასების  და  საგნების  მიხედვით


სახვითი  და  გამოყენებითი  ხელოვნება.
ძირითადი  საგანი:  ხელოვნება 5 კლ.––                                                            ა. კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი.
დამხმარე  სახელმძღვანელო:  ტომეული  რა  არის  რა, სიმბოლოთა  ილუსტრირებული  ენციკლოპედია, ქართული  ფერწერა, ქართული  ხელოვნების  ისტორია, ფრესკები, იაკობ  ნიკოლაძე, საუბარი  ხელოვნებაზე.
ინტერნეტ  გვერდი:   YouTube
რესურსები: პროექტორი, კომპიუტერი, მარკერები, ფანქრები, წებო, მაკრატელი, ფერადი ქაღალდები, თაბახის  ფურცლები,ფერადი  ცარცი, ფერადი  ფანქრები, საშლელი,
გვესაჭიროება:  სხვადასხვა  მხატვრების ილუსტრირებული წიგნები,  ცნობილი  მხატვრების  ბიოგრაფიები.

მუსიკა.

ძირითადი  საგანი:  მუსიკა  5  კლ.  –მ.ჩიკვაიძე.
დამხმარე  სახელმძღვანელო:   პავლე  ხუჭუა  „მუსიკის  სამყარო“
აუდიო კასეტები: ბასტი  ბუბუ, მუსიკა  და ბავშვები.
დივიდი დისკები;
ქართული ხალხური სიმღერები;
მსოფ.კლასიკური ნაწარმოები
ინტერნეტ  გვერდი:
 Google.  www. Mus. Ge.  

რესურსები: ფორტეპიანო( პიანინო) +, სინთეზატორი -, კომპიუტერი+, მუსიკალური  ცენტრი+, ხალხური  ცენტრი-, გიტარა-,
საჭიროების  შემთხვევაში,აუდიო კასეტები, DVD დისკები

სპორტი:
რესურსები:  კალათბურთის  ბურთები,ფრენბურთის  ბურთები,  ფეხბურთის  ბურთები,ფრენბურთის  ბადე, კალათბურთის  ბადეები, წამმზომი,   სახტუნაო  თოკები, თანვარჟიშული  სავარჯიშო  ჯოხები, საზომი  ლენტა, გურზები.
საგანმანათლებლო რესურსები:

 1. სასწავლო პროცესში აუცილებელია მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენება  როგორც მასწავლებლებისათვის, ასევე მოსწავლეებისათვის.
 2. სკოლაში უზრუნველოფილია არსებული საგანმანათლებლო რესურსების (ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ლაბორატორია და სხვ.) ხელმისაწვდომობა მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისათვის.
 3. ჩვენ  შეიმუშავეთ და მოსწავლეებს გავაცანით სკოლაში არსებული სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსით სარგებლობის წესები და ინსტრუქციები.                      

საგანმანათლებლო რესურსების ტიპები:

 • დამხმარე ლიტერატურა;
 • საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსები;
 • სხვადასხვა სახის თვალსაჩინოები (რეპროდუქციები, პლაკატები, მოდელები და სხვ.);
 • ბიბლიოთეკა
 • სკოლის მუზეუმი,
 • ისტორიული ძეგლები,
 • ბუნებრივი გარემო და სხვ.
საგნებისა და საფეხურების მიხედვით, შესულია სკოლის სასწავლო გეგმის
საგნობრივი კათედრების ნაწილშიქალაქ თეთრიწყაროს 2–ე საჯარო სკოლის

        ესთეტიკური აღზრდის კათედრის სხდომის
                                        ო ქ მ ი  № 1

თარიღი:06 სექტემბერი
კათედრის თავჯდომარე: არუსიაკ დავრიშევა
მდივანი: ჩარკვიანი თენგიზ
სხდომას ესწრებოდნენ 4 წევრი

კათდრის წევრები:

 1. დავრიშევა არუსიაკ
 2. ჩარკვიანი თენგიზი
 3. მაილოვი გიორგი

დღის წესრიგი:
 • კათედრის თავმჯდომარის არჩევა
 • კათედრის სამუშაო გეგმის განხილვა
 • საათების განაწილება
 • შეფასების კომპონენტებისა და მათი სახეების დადგენა
 • სასწავლო პროცესის დროს გამოსაყენებელი სასარგებლო რესურსების შერჩევა
2013 წლის 06 სექტემბერს შედგა  კათედრის სხდომა, რომელსაც                                                                          ესწრებოდა კათედრის 4 წევრი.
ახალი სასწავლო წლის პირველი სხდომის დღის წესრიგში იდგა  5  საკითხი:
1 კათედრის თავმჯდომარის არჩევა;
2 კათედრის სამუშაო გეგმის განხილვა;
3 საათების განაწილება;
4 შეფასების კომპონენტებისა და მათი სახეების დადგენა;
5 სასწავლო პროცესის დროს გამოსაყენებელი სასარგებლო რესურსების შერჩევა;
კათედრამ დაადგინა: დამკიცდეს   2013–2014 სასწავლო წლის ესთეტიკური აღზრდის კათედრის სამუშაო გეგმა.                                  

ო ქ მ ი  № 2თარიღი:12 სექტემბერი

კათედრის თავჯდომარე: არუსიაკ დავრიშევა
მდივანი: ჩარკვიანი თენგიზ
სხდომას ესწრებოდნენ 4 წევრი

კათედრის წევრები:
დავრიშევა არუსიაკ
ჩარკვიანი თენგიზიმაილოვი გიორგი

დღის წესრიგი:
 • ჟურნალში შეფასების რუბრიკის გაცნობა;
 • შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო რაოდენობის დაზუსტება;
 • ზღვრული გაცდენების რაოდენობა;
 • სასწავლო პროცესის თვის გამოსაყენებელი სასარგებლო რესურსების შერჩევა;

                                   2013 წლის 12 სექტემბერს შედგა  კათედრის სხდომა, რომელსაც ესწრებოდა კათედრის 4 წევრი.
სხდომის დღის წესრიგში იდგა  4 საკითხი:
 1. ჟურნალში შეფასების რუბრიკის გაცნობა;
 2. შემაჯამებელი დავალებების სავალდებულო რაოდენობის დაზუსტება;
 3. ზღვრული გაცდენების რაოდენობა;
 4. სასწავლო პროცესის თვის გამოსაყენებელი სასარგებლო რესურსების შერჩევა;

• მოსწავლის ცოდნის სამართლიანი შეფასება.

• მოსწავლის ჯანმრთელობის, სიცოცხლისა და საკუთრებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა გაკვეთილზე.

• მოსწავლეებს შორის შემწყნარებლობისა და ურთიერთპატივისცემის დამკვიდრება.

• დაუშვებელია ზოგადზნეობრივი ნორმების წინააღმდეგ ან სკოლის დისკრედიტაციისაკენ მიმართული უღირსი საქციელი (ბრალეული ქმედება) განურჩევლად იმისა, სამსახურშია ჩადენილი თუ მის გარეთ.

მზე - თქვენთვის

მზე - თქვენთვის

Fish