ა

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                თეთრიწყაროს N 2 სკოლა
                                                                                                   2012-2013 სასწ. წელი
                                                                                        ექსტერნის შტრიხკოდი----------
                                                                                                      დრო: 1 სთ. 30 წთ.


                                              საგამოცდო ტესტი:
    სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება                     XII კლ.
სწორი პასუხები ფასდება 1 ქულით:
ოთხი შესაძლო ვარიანტიდან აირჩიეთ ერთი სწორი პასუხი (1 ქულა)
 1. საგანგებო სიტუაციების და სამოქალაქო თავდაცვის მთავარი ამოცანაა დაიცვას სტიქიური უბედურების  (მიწის ძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი, მეწყერი)შემთხვებისა და მასობრივი განადგურების იარაღისაგან:
a.ხელისუფლება;
 b.სამრეწველო ობიექტები;
 g.მოსახლეობა
d.მოსახლეობა და სახალხო მეურნეობა;

2. ვინ ითვლება სკოლის, როგორც ს. თ. ობიექტის ს.ს.ს. თ. უფროსად?
a.სკოლის დირექტორი;
 b.მანდატური;
 g.სასწავლო ნაწილის გამგე;
 d. სამოქალაქო თავდაცვის მასწავლებელი;

 3. საგანგებო სიტუაციაში დაზიანების კერაში სამაშველო საავარიო აღდგენით სამუშაოს ატარებს:
a.პოლიცია;
 b.ჯარი;
 g. სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებები;
 d.მოსახლეობა;

4. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებში შედის:
a.აირვინაღი;
 b.ავტომატი
g.თავშესაფარი;
 d.სარდაფი;

5.როგორ იმოქმედებ მიწისძვრის დროს, თუ იმყოფები  მე-5 სართულზე?
 a.გადმოხტები ფანჯრიდან;
 b.ცამოირბენ კიბეზე;
 g. დადგები კაპიტალური კედლის ძელის ქვეშ გამავალ გასასვლელში;
 d. დაიმალები მაგიდის ქვეშ;

6. მასობრივი განადგურების იარაღია:
a. ავტომატი;
 b. ქვემეხი
g. ქიმიური მომწამლავი ნივთიერება;
 d. ხელკუმბარა-რგდ.

7.კოლექტიური დაცვის საშუალებებში რომელია საიმედო დაცვის საშუალება:
a.კატეგორიული თავშესაფარი;
 b.რადიაციის საწინაღმდეგო საფარი;
 g. ქალაქის მეტრო;
 d. მარტივი ტიპის საფარი;

8. როგორ მოქმედებს მოსახლეობა სამოქალაქო თავდაცვის სიგნალზე „სააერო განგაში“               a.რჩება ადგილზე;
 b. დარბის უახლოეს თავსაფარში;
 g.ხდება ევაკუაციას  ქალაქიდან
d. ბრუნდება ოჯახში;

9.ბირთული იარაღის გამოყენებისას წარმოიშობა ბირთული დაზიანების კერა, აქედან რომელი დამახასიათებელი ფაქტორია ყველაზე სახიფათო?
a. დარტყმითი ტალღა;
 b.სინათლის გამოსხივება;
 g.გამწოლი რადიაცია;
 d. ადგილმდებარეობის რადიაქტიური მოწამვლა;

10. საგანგებო სიტუაციების და სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიების ჩატარებლათ ქალაქი იყოფა:
a.რაიონებათ;
 b.კვარტლებათ;
 g.სამოქალაქო თავდაცვის ობიექტებათ;
 d.კაბინებად;

11.ს.ს.ს. თ. ობიექტზე ტარდება
a.მაშველი და გადაუდებელი საავარიო აღდგენითი სამუშაოები;
 b. მოსახლეობის ევაკუაცია;
 g. შენობის აღდგენა;
 d. სანიტარული დამუშავება;

12. დაცვის ინდივიდუალურ საშუალებებში რისი დამზადება შეუძლია მოქალაქეს
a. აირვინაღის;
 b. რესპირატორი;
 g. მსუბუქი დაცვის კოსტუმი;
 d. ბამბა-მარლის დოლბანდი;

13. მტრის თავდასხმის საშიშროებისას მოსახლეობის ევაკუაცია ხდება
a.მტრის თავდასხვამდე; b. თავდასხმის დროს; g. თავდასხმის შემდექ; d. სამოქალაქო თავდასხმის სიგნალზე „საჰაერო განგაში დამთავრებულია“
14.ს.თ.ობიექტზე( სკოლაში) ს.თ. ღონისდიების ჩასატარებლად ყალიბდება                                                           a.ს.თ. ფორმირებები; b. სპეც დანიშნულების რაზმი; g. სახანძრო რაზმი; d.საპატრულო საგუშაგო;
15. სკოლის ტერიტორიაზე როგორც ს.ს.ს.თ ობიექტზე იქმნება ს. თ. არაგასამხედროებული ფორმირებები შემდეგი შემადგენლობით:
a. მასწავლებლები;
b.მოსწავლეები;
 g.მომსახურე - ტექნიკური პერსონალი;
 d. მასწავლებლები და მოსწავლეები;

16.ბირთული აფეთქების ნგრევის ზონაში სინათლის გამოსხივების შედეგათ არ ჩნდება ხანძარი:
A. მთლიანი ნგრევის ზონაში;
 b. ძლიერი ნგრევის ზონაში;
 g.საშუალო ნგრევის ზონაში;
 d. სუსტი  ნგრევის ზონაში;

17.მასობრივი დაზიანების იარაღის რომელი სახეობა წარმოშობს „ელექტრო მაგნიტურ იმპულსს, როგორც დამაზიანებელი ფაქტორი?
a.ბირტული იარარი;
 b.ქიმიური ;
 g.ბაქტერიოლოგიური;
 d. კასტური ბომბი;

18.რადიაციური და ქიმიური დაზვერვის საგუშაგო შედგება სამი კაცისგან, რომლებს ევალება ბირთული დასნებოვნების კერის აღმოჩენა?
a.საგუშაგის უფროს
b.მზვერავ დოზიმეტრისტს;
 g. მზვერავ ქიმიკოსს;
 d.სამივეს;
19. რას ეწოდება კომბინირებული ევაკუაცია?
a. მოსახლეობის გაყვანას ფეხით;
 b. რკინიგზის ტრანსპორტით
g.ავიაციით გაყვანას;
 d. ყველა სახის ტრანსპორტითმათ შორის ფეხით;

20. დაზიანების კერაში საგანგებო სიტუაციებში დაზიანებული მოსახლეობის ნაწილს უტარდებათ
a.პირველადი სამედიცინო დახმარება;
 b. პირველადი საექიმო  დახმარება;
 g.ნაწილობრივ სანიტარული დამუშავება;
 d. მთლიანი სანიტარული დამუშავება;


სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით.
შედეგი:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

საგამოცდო ტესტი სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოებაში XII კლ.

სწორი პასუხები:
1_d
2_a
3_g
4_a
5_g
6_g
7_a
8_b
9_a
10_g
11_a
12_d
13_d
14_a
15_d
16_a
17_a
18_b
19_dDD
20_a 

            
8 კლასის ტესტები
1საგანგებო სიტუაციების და სამოქალაქო თავდაცვის მთავარი ამოცანაა დაიცვას სტიქიური უბედურების  (მიწის ძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი, მეწყერი)შემთხვებისა და მასობრივი განადგურების იარაღისაგან:

a.ხელისუფლება;
 b.სამრეწველო ობიექტები;
 g.მოსახლეობა
d.მოსახლეობა და სახალხო მეურნეობა;


2.როგორ იმოქმედებ მიწისძვრის დროს, თუ იმყოფები  მე-5 სართულზე?
 a.გადმოხტები ფანჯრიდან;
 b.ცამოირბენ კიბეზე;
 g. დადგები კაპიტალური კედლის ძელის ქვეშ გამავალ გასასვლელში;
 d. დაიმალები მაგიდის ქვეშ;

3. მასობრივი განადგურების იარაღია:
a. ავტომატი;
 b. ქვემეხი
g. ქიმიური მომწამლავი ნივთიერება;
 d. ხელკუმბარა-რგდ.

4.კოლექტიური დაცვის საშუალებებში რომელია საიმედო დაცვის საშუალება:
a.კატეგორიული თავშესაფარი;
 b.რადიაციის საწინაღმდეგო საფარი;
 g. ქალაქის მეტრო;
 d. მარტივი ტიპის საფარი;

5. როგორ მოქმედებს მოსახლეობა სამოქალაქო თავდაცვის სიგნალზე „სააერო განგაში“               a.რჩება ადგილზე;
 b. დარბის უახლოეს თავსაფარში;
 g.ხდება ევაკუაციას  ქალაქიდან
d. ბრუნდება ოჯახში;

6.ბირთული იარაღის გამოყენებისას წარმოიშობა ბირთული დაზიანების კერა, აქედან რომელი დამახასიათებელი ფაქტორია ყველაზე სახიფათო?
a. დარტყმითი ტალღა;
 b.სინათლის გამოსხივება;
 g.გამწოლი რადიაცია;
 d. ადგილმდებარეობის რადიაქტიური მოწამვლა;

7. საგანგებო სიტუაციების და სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიების ჩატარებლათ ქალაქი იყოფა:
a.რაიონებათ;
 b.კვარტლებათ;
 g.სამოქალაქო თავდაცვის ობიექტებათ;
 d.კაბინებად;

8.ს.ს.ს. თ. ობიექტზე ტარდება
a.მაშველი და გადაუდებელი საავარიო აღდგენითი სამუშაოები;
 b. მოსახლეობის ევაკუაცია;
 g. შენობის აღდგენა;
 d. სანიტარული დამუშავება;

9. დაცვის ინდივიდუალურ საშუალებებში რისი დამზადება შეუძლია მოქალაქეს
a. აირვინაღის;
 b. რესპირატორი;
 g. მსუბუქი დაცვის კოსტუმი;
 d. ბამბა-მარლის დოლბანდი;

10. მტრის თავდასხმის საშიშროებისას მოსახლეობის ევაკუაცია ხდება
a.მტრის თავდასხვამდე;
b. თავდასხმის დროს
g. თავდასხმის შემდექ
d. სამოქალაქო თავდასხმის სიგნალზე „საჰაერო განგაში დამთავრებულია“


სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით.
შედეგი:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


საგამოცდო ტესტი სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოებაში 8 კლ.

სწორი პასუხები:
1_d
2_a
3_g
4_a
5_g
6_g
7_a
8_b
9_a
10_g
11_a
12_d
13_d
14_a
15_d
16_a
17_a
18_b
19_dDD
20_a               

1საგანგებო სიტუაციების და სამოქალაქო თავდაცვის მთავარი ამოცანაა დაიცვას სტიქიური უბედურების  (მიწის ძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი, მეწყერი)შემთხვებისა და მასობრივი განადგურების იარაღისაგან:
a.ხელისუფლება;
 b.სამრეწველო ობიექტები;
 g.მოსახლეობა
d.მოსახლეობა და სახალხო მეურნეობა;

2ვინ ითვლება სკოლის, როგორც ს. თ. ობიექტის ს.ს.ს. თ. უფროსად?
a.სკოლის დირექტორი;
 b.მანდატური;
 g.სასწავლო ნაწილის გამგე;
 d. სამოქალაქო თავდაცვის მასწავლებელი;

 3. საგანგებო სიტუაციაში დაზიანების კერაში სამაშველო საავარიო აღდგენით სამუშაოს ატარებს:
a.პოლიცია;
 b.ჯარი;
 g. სამოქალაქო თავდაცვის ფორმირებები;
 d.მოსახლეობა;

4. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებში შედის:
a.აირვინაღი;
 b.ავტომატი
g.თავშესაფარი;
 d.სარდაფი;

5.როგორ იმოქმედებ მიწისძვრის დროს, თუ იმყოფები  მე-5 სართულზე?
 a.გადმოხტები ფანჯრიდან;
 b.ცამოირბენ კიბეზე;
 g. დადგები კაპიტალური კედლის ძელის ქვეშ გამავალ გასასვლელში;
 d. დაიმალები მაგიდის ქვეშ;

6. მასობრივი განადგურების იარაღია:
a. ავტომატი;
 b. ქვემეხი
g. ქიმიური მომწამლავი ნივთიერება;
 d. ხელკუმბარა-რგდ.

7.კოლექტიური დაცვის საშუალებებში რომელია საიმედო დაცვის საშუალება:
a.კატეგორიული თავშესაფარი;
 b.რადიაციის საწინაღმდეგო საფარი;
 g. ქალაქის მეტრო;
 d. მარტივი ტიპის საფარი;

8. როგორ მოქმედებს მოსახლეობა სამოქალაქო თავდაცვის სიგნალზე „სააერო განგაში“               a.რჩება ადგილზე;
 b. დარბის უახლოეს თავსაფარში;
 g.ხდება ევაკუაციას  ქალაქიდან
d. ბრუნდება ოჯახში;

9.ბირთული იარაღის გამოყენებისას წარმოიშობა ბირთული დაზიანების კერა, აქედან რომელი დამახასიათებელი ფაქტორია ყველაზე სახიფათო?
a. დარტყმითი ტალღა;
 b.სინათლის გამოსხივება;
 g.გამწოლი რადიაცია;
 d. ადგილმდებარეობის რადიაქტიური მოწამვლა;

10. საგანგებო სიტუაციების და სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიების ჩატარებლათ ქალაქი იყოფა:
a.რაიონებათ;
 b.კვარტლებათ;
 g.სამოქალაქო თავდაცვის ობიექტებათ;
 d.კაბინებად;

11.ს.ს.ს. თ. ობიექტზე ტარდება
a.მაშველი და გადაუდებელი საავარიო აღდგენითი სამუშაოები;
 b. მოსახლეობის ევაკუაცია;
 g. შენობის აღდგენა;
 d. სანიტარული დამუშავება;

12. დაცვის ინდივიდუალურ საშუალებებში რისი დამზადება შეუძლია მოქალაქეს
a. აირვინაღის;
 b. რესპირატორი;
 g. მსუბუქი დაცვის კოსტუმი;
 d. ბამბა-მარლის დოლბანდი;

13. მტრის თავდასხმის საშიშროებისას მოსახლეობის ევაკუაცია ხდება
a.მტრის თავდასხვამდე; b. თავდასხმის დროს; g. თავდასხმის შემდექ; d. სამოქალაქო თავდასხმის სიგნალზე „საჰაერო განგაში დამთავრებულია“
14.ს.თ.ობიექტზე( სკოლაში) ს.თ. ღონისდიების ჩასატარებლად ყალიბდება                                                           a.ს.თ. ფორმირებები; b. სპეც დანიშნულების რაზმი; g. სახანძრო რაზმი; d.საპატრულო საგუშაგო;
15. სკოლის ტერიტორიაზე როგორც ს.ს.ს.თ ობიექტზე იქმნება ს. თ. არაგასამხედროებული ფორმირებები შემდეგი შემადგენლობით:
a. მასწავლებლები;
b.მოსწავლეები;
 g.მომსახურე - ტექნიკური პერსონალი;
 d. მასწავლებლები და მოსწავლეები;

16.ბირთული აფეთქების ნგრევის ზონაში სინათლის გამოსხივების შედეგათ არ ჩნდება ხანძარი:
A. მთლიანი ნგრევის ზონაში;
 b. ძლიერი ნგრევის ზონაში;
 g.საშუალო ნგრევის ზონაში;
 d. სუსტი  ნგრევის ზონაში;

17.მასობრივი დაზიანების იარაღის რომელი სახეობა წარმოშობს „ელექტრო მაგნიტურ იმპულსსროგორც დამაზიანებელი ფაქტორი?
a.ბირტული იარარი;
 b.ქიმიური ;
 g.ბაქტერიოლოგიური;
 d. კასტური ბომბი;

18.რადიაციური და ქიმიური დაზვერვის საგუშაგო შედგება სამი კაცისგან, რომლებს ევალება ბირთული დასნებოვნების კერის აღმოჩენა?
a.საგუშაგის უფროს
b.მზვერავ დოზიმეტრისტს;
 g. მზვერავ ქიმიკოსს;
 d.სამივეს;
19. რას ეწოდება კომბინირებული ევაკუაცია?
a. მოსახლეობის გაყვანას ფეხით;
 b. რკინიგზის ტრანსპორტით
g.ავიაციით გაყვანას;
 d. ყველა სახის ტრანსპორტითმათ შორის ფეხით;

20. დაზიანების კერაში საგანგებო სიტუაციებში დაზიანებული მოსახლეობის ნაწილს უტარდებათ
a.პირველადი სამედიცინო დახმარება;
 b. პირველადი საექიმო  დახმარება;
 g.ნაწილობრივ სანიტარული დამუშავება;
 d. მთლიანი სანიტარული დამუშავება;


სწორი პასუხი ფასდება 1 ქულით.
შედეგი:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

საგამოცდო ტესტი სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოებაში XII კლ.

სწორი პასუხები:
1_d
2_a
3_g
4_a
5_g
6_g
7_a
8_b
9_a
10_g
11_a
12_d
13_d
14_a
15_d
16_a
17_a
18_b
19_dDD
20_a               


    IV კლასი


სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
  (მოძრაობის უსაფრთხოება) 


                                                      მასწავლებელი:დავრიშევა არუსია


                                                     საგანი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება                                                                                                     (მოძრაობის უსაფრთხოება)                                                    დამტკიცებულია: ----------- 2011წ.


                                                    კათედრის გამგე:დავრიშევა არუსია                        2011 - 2012წ.

   სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება


            (მოძრაობის უსაფრთხოება)
                          სილაბუსი
სასწავლო საგნის საათების ხანგრძლივობა: ერთი(მეორე) სემესტრი, 12 საათი

სასწავლო საგნის სტატუსი : 1 საფეხური; სავალდებულო;


მასწავლებელი: დავრიშევა არუსია;
ელ. ფოსტა: arysiadavrisheva@gmail.com
ტელეფონი: 593 26 48 02


სასწავლო დისციპლინის გავლის წინაპირობა:
  მოსწავლეს არააქს ისეთ სფეროებზე გავლილი ცოდნის მარაგი, როგორიცაა
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;სამოქალაქო თავდაცვის და უსაფრთხოების
 სწავლების მიზნები და ამოცანები:

  სწავლების მიზანია მოსწავლეს ცოდნა შესძინოს სამოქალაქო თავდაცვის და უსაფრთხოების საფუძვლებში.
  ხელი შეუწყოს მოსწავლის პატრიოტად და პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქედ ჩამოყალიბებას.
  ხელი შეუწყოს მოსწავლის თავისუფალ პიროვნებად და საზოგადოების სრულფასოვან წევრად ჩამოყალიბებას.
  დაეხმაროს მოსწავლეს ჰუმანური მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაში.
  ახალგაზრდებს გამოუმუშავდეთ მტკიცე ნებისყოფა, განუვითარდეთ ექსტრემალურ სიტუაციებში შეუცდომლად და უსაფრთხოდ მოქმედების უნარი, შეეძლოთ ურთიერთდახმარება, საკუთარი და გვერდით მყოფის სიცოცხლის გადარჩენა სხვადასხვა სახის საგანგებო ვითარებაში.სასწავლო დისციპლინის შინაარსი:


1. უსაფრთხოება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ატრაქციონებზე და არაორდინალურ ვითარებაში;
2. უსაფრთხოების წესები: მეტროში, ავტობუსში, ტრანსპორტის გაჩერებებზე, ატრაქციონებზე, ქალაქში ორიენტირება,.ურთიერთობა უცნობებთან; 3.არაორდინალურ (უჩვეულო) ვითარებაში ქცევის წესები და სხვა.
4. უსაფრთხოება გზებზე: საგზაო მოძრაობის წესები და ნიშნები; შუქნიშანზე და გზის მარეგულირებლის ჩვენების მიხედვით მოძრაობის წესები. უსაფრთხოება ველოსიპედით მოძრაობის დროს. საბავშვო ჯგუფების გადაადგილების წესები და სხვა.
5. უსაფრთხოება არამდგრად ზედაპირზე (წყალზე, ჭაობში, ყინულზე და სხვ.); 6. უსაფრთხოების წესები ცურვისას, წყალზე დასვენების ხერხები, მოქმედება, თუ ადამიანი იხრჩობა. ყინულის გამძლეობის მაჩვენებლები. ყინულზე მოძრაობის წესები, 7.მოყინვისგან თავდაცვა და სხვა.
8.ტურისტული უნარ-ჩვევები: ჯგუფის ფორმირება. სამწყობრო მომზადება, მარშრუტის დასახვა; ტურისტის აღჭურვილობა; ზურგჩანთა და კარავი; დაბანაკების ორგანიზება; 9.უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ლაშქრობისას;
10.ორიენტირების არსი. ჰორიზონტის განსაზღვრის სახეები; კომპასი. ორიენტირება ადგილზე;                                                                                                                                                    11. მოლაშქრე ჯგუფის მოძრაობა; დაზღვევა და თვითდაზღვევა დაბრკოლებათა გადალახვისას;                                                                                                                                12.პროდუქტები და ჭურჭელი; კოცონი, ლაშქრობისას საჭმლის მომზადება.

სწავლების შედეგი:

სამოქალაქო თავდაცვის და უსაფრთხოების საფუძვლებში შესწავლის პროცესში მოსწავლეს უნდა განუვითარდეს შემდეგი უნარები:
სივრცეში ორიენტაცია;
ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება;
სწავლის უნარი;
პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საგანგებო ვითარებებში;
უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები;წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
მიმართულება: პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

. 1. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს უსაფრთხოდ მოძრაობის წესები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ამოიცნობს საგზაო მოძრაობის წესებს;
კონკრეტულ ვითარებას შეუსაბამებს საგზაო მოძრაობის წესებს.


2. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს ხალხმრავალ ადგილებში და საველე პირობებში უსაფრთხოდ ქცევის წესები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ასახელებს უსაფრთხოდ გადაადგილების წესებს სხვადასხვა არამდგრად ზედაპირზე (მაგ; წყალზე, ყინულზე და ა.შ.);
ასახელებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ან სხვა ხალხმრავალ ადგილებში უსაფრთხოდ ქცევის წესებს;
ასახელებს საველე პირობებში გადაადგილებისათვის აუცილებელ ნივთებს, მათ დანიშნულებას და იცის მათი გამოყენების წესები.

 წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და ინდიკატორები


მიმართულება: პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
1. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს უსაფრთხოდ მოძრაობის წესები;

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ამოიცნობს საგზაო მოძრაობის წესებს;
კონკრეტულ ვითარებას შეუსაბამებს საგზაო მოძრაობის წესებს.

2. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს ხალხმრავალ ადგილებში და საველე პირობებში უსაფრთხოდ ქცევის წესები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ასახელებს უსაფრთხოდ გადაადგილების წესებს სხვადასხვა არამდგრად ზედაპირზე (მაგ; წყალზე, ყინულზე და ა.შ.);
ასახელებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ან სხვა ხალხმრავალ ადგილებში უსაფრთხოდ ქცევის წესებს;
ასახელებს საველე პირობებში გადაადგილებისათვის აუცილებელ ნივთებს, მათ დანიშნულებას და იცის მათი გამოყენების წესები.


მიმართულება: საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები

3. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს უჩვეულო ვითარებაში უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები.

  შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ასახელებს უცნობ გარემოში გადაადგილებისა თუ ცხოვრებისათვის შესაძლო საფრთხეებს;
კონკრეტული გარემოს შესაბამისად აღწერს უსაფრთხოდ ქცევის წესებს.: 1) ეცოდინებათ თავდაცვის ელემენტების გამოყენება პრაქტიკულად.
2)შეეძლებათ ექსტრემალურ სიტუაციებში ოპტიმალური გადაწყვეტილების
მიღება .
3)შეეძლებათ თავდაცვის სტრატეგიის შემუშავება და პრაქტიკული
განხორციელება.
4) იქნებიან ფიზიკურად მომზადებულნი .
5)ექნებათ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა.
იმართულება: პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

ეროვნული მიზნებისა და შინაარსის რუკა
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
პარაგრაფის დასახელება
სტანდარტის შესაბამისი შედეგები და ინდიკატორები
ინდიკატორების შესრულების საშუალებები
სასწავლო დროის ხანგრძლივობა
I თავი: პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს უჩვეულო ვითარებაში უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები

3 სასწავლო საათი


1. ჩემი უსაფრთხოება

2. კარგია ეზოში გართობა!

3. მიყვარს სახლში მარტო ყოფნა!
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ
მოსწავლე:
·         ასახელებს უცნობ გარემოში გადაადგილებისა თუ ცხოვრებისათვის შესაძლო საფრთხეებს;

·         კონკრეტული გარემოს შესაბამისად აღწერს უსაფრთხოდ ქცევის წესებს.

დისკუსია;
თეორიული მასალის გაცნობა;
გონებრივი იერიში;
სიტუაციის ანალიზი;
ჯგუფური სავარჯიშო;
ინდივიდუალური სავარჯიშო;
ცოდნის შესამოწმებელი კითხვები;
საშინაო დავალება.

II თავი: საგზაო                     მოძრაობის წესები
მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს უსაფრთხოდ მოძრაობის წესები

5 სასწავლო საათი
4. გზაზე მოძრაობის ანა–ბანა
5. ვიცნობ საგზაო ნიშნებს!
უსაფრთხო გზა სკოლისაკენ
შეამოწმე შენი ცოდნა
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
·         ამოიცნობს საგზაო მოძრაობის წესებს:


·         კონკრეტულ ვითარებას შეუსაბამებს საგზაო მოძრაობის წესებს.
გონებრივი იერიში;
თეორიული მასალის გაცნობა;
დისკუსია;
სიტუაციის ანალიზი;
ინდივიდუალური დავალება;
ინდივიდუალური სავარჯიშო;
ჯგუფური სავარჯიშო;
საშინაო დავალება;
პრეზენტაცია.

III თავი: ტურისტული უნარ–ჩვევები
მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს ხალხმრავალ ადგილებში და საველე პირობებში უსაფრთხოდ ქცევის წესები

4 სასწავლო საათი
7. მოვემზადოთ    სალაშქროდ!
8. ისევ ლაშქრობა
9. ექსტრემალური სიტუაცია
10. ბედნიერი არდაგეგები
შეამოწმე შენი ცოდნა
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
·         ასახელებს უსაფრთხოდ გადაადგილების წესებს სხვადასხვა არამდგრად ზედაპირზე (მაგ: წყალზე,ყინულზე და ა.შ.);
·         ასახელებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ან სხვა ხალხმრავალ ადგილებში უსაფრთხოდ ქცევის წესებს.;
·         ასახელებს საველე პირობებში გადაადგილებისათვის აუცილებელ ნივთებს, მათ დანიშნულებას და იცის მათი გამოყენება.
გონებრივი იერიში;
თეორიული მასალის გაცნობა;
დისკუსია;
ინდივიდუალური;
სავარჯიშო;
სიტუაციის ანალიზი;
როლური თამაში;
ინდივიდუალური დავალება;
ჯგუფური სავარჯიშო;
ინდივიდუალური სავარჯიშო;
საშინაო დავალება;
პროექტი.

სასწავლო კურსის შეფასება:


შეფასების აუცილებელი კომპონენტები:
გაკვეთილზე ჩართულობა;
საშინაო დავალებები;
მიმდინარე საკლასო დავალებები;
შემაჯამებელი დავალებები(საკონტროლო;ტესტირება);
დამატებითი კომპონენტი(ორგანიზებულობა; შემოქმედებითობა;
ჯგუფში ეფექტური მუშაობა და სხვ).
შუალედური შეფასება.

 შეფასების თითოეული კომპონენტის ხვედრითი წილი:
  სახელმძღვანელოები,
წიგნები,
კონსპექტები,
აუდიო-ვიდეო კომპიუტერული მასალა


სავალდებულო ლიტერატურა:


ო. მდივნიშვილი " საგანგებო სიტუაციები და სამოქალაქო თავდაცვა". გამ. "მერიდიანი"2001წ
1.www.blogie.uni
2 www.medicalecologi.com
3.wwwsilicosis.com

  ხელმოწერა:


                        VIII კლასი

სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
 
 


  მასწავლებელი:დავრიშევა არუსია

  საგანი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება   დამტკიცებულია: ----------- 2011წ.

  კათედრის გამგე:დავრიშევა არუსია                       2011 - 2012წ.

  სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

                         ( უსაფრთხოება საგანგებო ვითარებებში)

                                                     სილაბუსი
სასწავლო საგნის საათების ხანგრძლივობა: ერთი(მეორე) სემესტრი, 12 საათი

სასწავლო საგნის სტატუსი : 2 საფეხური; სავალდებულო;


მასწავლებელი: დავრიშევა არუსია;
ელ. ფოსტა: arysiadavrisheva@gmail.com
ტელეფონი: 593 26 48 02


სასწავლო დისციპლინის გავლის წინაპირობა:
  მოსწავლეს არააქს ისეთ სფეროებზე გავლილი ცოდნის მარაგი, როგორიცაა
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;სამოქალაქო თავდაცვის და უსაფრთხოების
 სწავლების მიზნები და ამოცანები:


  სწავლების მიზანია მოსწავლეს ცოდნა შესძინოს სამოქალაქო თავდაცვის და უსაფრთხოების საფუძვლებში.
  ხელი შეუწყოს მოსწავლის პატრიოტად და პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქედ ჩამოყალიბებას.
  ხელი შეუწყოს მოსწავლის თავისუფალ პიროვნებად და საზოგადოების სრულფასოვან წევრად ჩამოყალიბებას.
  დაეხმაროს მოსწავლეს ჰუმანური მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაში.
  ახალგაზრდებს გამოუმუშავდეთ მტკიცე ნებისყოფა, განუვითარდეთ ექსტრემალურ სიტუაციებში შეუცდომლად და უსაფრთხოდ მოქმედების უნარი, შეეძლოთ ურთიერთდახმარება, საკუთარი და გვერდით მყოფის სიცოცხლის გადარჩენა სხვადასხვა სახის საგანგებო ვითარებაში.სასწავლო დისციპლინის შინაარსი:  1.საგანგებო სიტუაციები და უსაფრთხოება: საგანგებო სიტუაციების არსი, მათი გამომწვევი მიზეზები, კლასიფიკაცია და მათთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები და განზომილებები.                                                                                                                                        2.საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისა და შესაძლო შედეგების შერბილების ღონისძიებები.                                                                                                                                           3.საგანგებო სიტუაციებში მოქმედებისა და ქცევის წესები.
4. საქართველოსთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის  საგანგებო სიტუაციები:                                                                                                                    5.საგანგებო სიტუაციების დახასიათება. მათი კლასიფიკაცია და მათგან გამოწვეული დამაზიანებელი ფაქტორები.                                                                                                           6.ეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევასთან დაკავშირებული საგანგებო სიტუაციები.
7.ტოპოგრაფია და ნავიგაცია: ტოპოგრაფიული რუკების დანიშნულება, კლასიფიკაციადანიშნულებისა და მასშტაბების მიხედვით.                                                           8. მანძილების გაზომვა რუკაზე.                                                                                                         9.წერტილების მონიშვნა კოორდინატების მეშვეობით რუკაზე და წერტილების კოორდინატების განსაზღვრა.                                                                                                             10.რელიეფის ტიპიური ფორმებისა და დეტალების ამოცნობა რუკებზე, სიმაღლეებისა და დახრილობების გაზომვა, ხილვადობის დადგენა.                                                           11აზიმუტებით მოძრაობა მოცემული კუთხეებისა და მანძილების მეშვეობით და წინააღმდეგობის გარს შემოვლა.                                                                                     12.გლობალური პოზიციონირების სისტემების (GPS) საფუძვლები, თვითგადარჩენის ღონისძიებებისა და მოქმედებების შესწავლა.


წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები მიმართულებების მიხედვით:
 

პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები
1. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს ადგილზე ორიენტაციის საშუალებები უცნობ ადგილას უსაფრთხოდ მოძრაობისათვის.  
2.მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს თვითგადარჩენის მოქმედებები და შესაბამისი ღონისძიებები. უსაფ.                                                                                                                     3.მოსწავლეს შეუძლია დაუკავშიროს ერთმანეთს საქართველოსათვის დამახასიათებელი საგანგებო სტუაციების არსი გამომწვევ მიზეზებსა და შესაძლო შედეგებს.                             4. მოსწავლეს შეუძლია საგანგებო სიტუატუაციებში მოქმედებისა და ქცევის წესების ცოდნის გამოვლენა.

წლის ბოლოს მისაღწევი შედეგები და მათი ინდიკატორები

მიმართულება: პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა                                                              1. მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს ადგილზე ორიენტაციის საშუალებები უცნობ ადგილას უსაფრთხოდ მოძრაობისათვის.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ადგილზე ორიენტაციისათვის სარგებლობს ტოპოგრაფიული საშუალებებითა და მარტივი სანავიგაციო ხელსაწყოებით;
უცნობ გარემოში ორიენტაციისათვის იყენებს შესაბამის ბუნებრივ ნიშნებსა თუ თავისებურებებს.

2. მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს თვითგადარჩენის მოქმედებები და შესაბამისი ღონისძიებები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისად ასახელებს ადამიანის თვითგადარჩენის აუცილებელ ღონისძიებებს;
კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისად თანმიმდევრობით ჩამოთვლის ადამიანის თვითგადარჩენის მოქმედებებს.


მიმართულება: საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები                                3. მოსწავლეს შეუძლია დაუკავშიროს ერთმანეთს საქართველოსათვის დამახასიათებელი საგანგებო სტუაციების არსი გამომწვევ მიზეზებსა და შესაძლო შედეგებს.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
აღწერს საქართველოსათვის დამახასიათებელ საგანგებო სიტუაციებსა და მათ გამომწვევ მიზეზებს;
ასახელებს კონკრეტული საგანგებო სიტუაციით გამოწვეულ შესაძლო შედეგებს;
აჯგუფებს საგანგებო სიტუაციებს გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების მიხედვით.

4. მოსწავლეს შეუძლია საგანგებო სიტუაციებში მოქმედებისა და ქცევის წესების ცოდნის გამოვლენა.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
კონკრეტული საგანგებო სიტუაციის შესაბამისად აღწერს შესაძლო შედეგების თავიდან აცილების ღონისძიებებს;
აღწერს კონკრეტული საგანგებო სიტუაციით გამოწვეული შედეგების შერბილების ღონისძიებებს.


სასწავლო კურსის შეფასება:


შეფასების აუცილებელი კომპონენტები:
გაკვეთილზე ჩართულობა;
საშინაო დავალებები;
მიმდინარე საკლასო დავალებები;
შემაჯამებელი დავალებები(საკონტროლო;ტესტირება);
დამატებითი კომპონენტი(ორგანიზებულობა; შემოქმედებითობა;
ჯგუფში ეფექტური მუშაობა და სხვ).


 შეფასების თითოეული კომპონენტის ხვედრითი წილი:
  სახელმძღვანელოები,
წიგნები,
კონსპექტები,
აუდიო-ვიდეო კომპიუტერული მასალა


სავალდებულო ლიტერატურა:


ო. მდივნიშვილი " საგანგებო სიტუაციები და სამოქალაქო თავდაცვა". გამ. "მერიდიანი"2001წ
1.www.blogie.uni
2 www.medicalecologi.com
3.wwwsilicosis.com

  ხელმოწერა:                          XII კლასი
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება

                                          მასწავლებელი: დავრიშევა არუსია


                                         საგანი: სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება


                                         დამტკიცებულია --------------- 2011წ.


                                         კათედრის გამგე: დავრიშევა არუსია;                                                  2011 - 2012წ.


სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
                       სილაბუსი

სასწავლო საგნის საათების ხანგრძლივობა: ერთი(პირველი) სემესტრი, 14 საათი

სასწავლო საგნის სტატუსი: 3 საფეხური; სავალდებულო;

მასწავლებელი: დავრიშევა არუსია;
ელ. ფოსტა- arysiadavrisheva@gmail.com
ტელეფონი: 593 26 48 02


სასწავლო დისციპლინის გავლის წინაპირობა:
  მოსწავლეს, უნდა ჰქონდეს ისეთ სფეროებზე გავლილი ცოდნის მარაგი, როგორიცაა მდგრადი განვითარება, გარემოს დაცვა, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში სიტუაციების შეფასება, საგანგებო ვითარებებში მოქმედება, ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებების გამოყენება, დაზარალებულთათვის ექიმამდელი გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა;
  აღნიშნული ცოდნის შეძენა ითვალისწინებს არა მხოლოდ საგნობრივ სპეციფიკასა და უწყვეტობას, არამედ მოსწავლეთა ასაკობრივ შესაძლებლობებს.

  მოსწავლეს არააქს ისეთ სფეროებზე გავლილი ცოდნის მარაგი, როგორიცაა
სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება;


სამოქალაქო თავდაცვის და უსაფრთხოების
 სწავლების მიზნები და ამოცანები:

  სწავლების მიზანია მოსწავლეს ცოდნა შესძინოს სამოქალაქო თავდაცვის და უსაფრთხოების საფუძვლებში.
  ხელი შეუწყოს მოსწავლის პატრიოტად და პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქედ ჩამოყალიბებას.
  ხელი შეუწყოს მოსწავლის თავისუფალ პიროვნებად და საზოგადოების სრულფასოვან წევრად ჩამოყალიბებას.
  დაეხმაროს მოსწავლეს ჰუმანური მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაში.
  ახალგაზრდებს გამოუმუშავდეთ მტკიცე ნებისყოფა, განუვითარდეთ ექსტრემალურ სიტუაციებში შეუცდომლად და უსაფრთხოდ მოქმედების უნარი, შეეძლოთ ურთიერთდახმარება, საკუთარი და გვერდით მყოფის სიცოცხლის გადარჩენა სხვადასხვა სახის საგანგებო ვითარებაში.სასწავლო დისციპლინის შინაარსი


1.ჩვეულებრივი და მასობრივი დაზიანების საბრძოლო საშუალებები
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შეირაღების სისტემები: ცეცხლსასროლი იარაღის, ასაფეთქებელი მასალების, საბრძოლო მანქანების და სამეთვალყურეო სისტემების სახეები;
 2.მათი ძირითადი პარამეტრები, საბრძოლო თვისებები და დაზიანების შესაძლებლობები
იარაღთან მოპყრობის უსაფრთხოების წესების შესწავლა;
3.თანამედროვე საბრძოლო საშუალებები და მათგან გამომდინარე საფრთხეები;
4.უსაფრთხოების წესები, საბრძოლო საშუალებების უკონტროლო ამოქმედებისას ქცევის წესები

5.საქართველოს თავდაცვის სისტემის მიმოხილვა.
6.საქართველოს თავდაცვის სისტემისა და შეიარაღებული ძალების ძირითადი ამოცანები: 7სტრუქტურისა და მუშაობის პრინციპების გაცნობა;
8.ნატო-ს ორგანიზაცია, ამოცანები, სტრუქტურა და მოკავშირე ქვეყნებთან თანამშრომლობა
9.მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის ძირითადი პრინციპები და მეთოდები; 10.საგანგებო სიტუაციების მართვის პროცესში სამხედრო-სამოქალაქო თანამშრომლობა
მოსახლეობის შეტყობინების სისტემა;
11. ევაკუაცია; თავშესაფრები; ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები
.საგანგებო სიტუაციების დროს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მოქმედების გეგმა
(პრაქტიკული მეცადინეობა)
12.პირველადი დახმარება.
პირველი დახმარება სისხლდენის დროს
13კიდურის ფიქსაცია მოტეხილობის დროს, უსაფრთხო პოზიცია, ხერხემლის ტრავმა, პოლიტრავმა, შეხვევის ტექნიკა;
14.უცხო სხეული ჭრილობაში. მუცლისა და გულმკერდის ტრავმა
დაზარალებულის გადაყვანა საკაცით და საკაცის გარეშე, კისრის ფიქსაცია.

 ლიტერატურა:"სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება"

სასწავლო დისციპლინის ფორმატი:
გაკვეთილი/სემინარი/პრეზენტაცია/დისკუსია/როლებით თამაში/რეფერატი და ა.შ.
უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ სასწავლო კურსის ფორმატით გათვალიწინებული პრაქტიკული სამუშაოები არ იქნება საკმარისი სასწავლო მასალის სრულყოფილად ასათვისებლად. მოსწავლეს დასჭირდება კვირაში დამატებით 2-3 სთ-ის გამოყოფა საშინაო დავალებების შესასრულებლად. სწავლის პერიოდში გათვალისწინებულია ერთი გამოკითხვა და პრაქტიკული მეცადინეობა.


სწავლების შედეგი


სამოქალაქო თავდაცვის და უსაფრთხოების საფუძვლებში შესწავლის პროცესში მოსწავლეს უნდა განუვითარდეს შემდეგი უნარები:
სივრცეში ორიენტაცია
ინფორმაციის მოპოვება და ორგანიზება
კომუნიკაცია
სწავლის უნარი
პიროვნული და საზოგადოებრივი პრობლემის გადაჭრა
საზოგადოებრივი სიტუაციებისა და პროცესების მოდელირება
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში სიტუაციების შეფასება
საგანგებო ვითარებებში მოქმედება
1) ეცოდინებათ თავდაცვის ელემენტების გამოყენება პრაქტიკულად.
2)შეეძლებათ ექსტრემალურ სიტუაციებში ოპტიმალური გადაწყვეტილების
მიღება .
3)შეეძლებათ თავდაცვის სტრატეგიის შემუშავება და პრაქტიკული
განხორციელება.
4) იქნებიან ფიზიკურად მომზადებულნი .
5)ექნებათ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა.

მიმართულება:
1. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს საბრძოლო საშუალებებით გამოწვეული საფრთხეები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
აღწერს საქართველოს შეიარაღებული ძალების შეიარაღების ძირითად სისტემებს;
აჯგუფებს საფრთხეებსა და ზიანის შესაძლებლობლებს შეიარაღების სისტემების მიხედვით.

.2. მოსწავლეს შეუძლია საბრძოლო საშუალებებით გამოწვეული საფრთხეების დროს ქცევის წესების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
თანამედროვე საბრძოლო საშუალებებს შეუსაბამებს მათგან გამომდინარე საფრთხეებს;
აღწერს კონკრეტული საბრძოლო საშუალების მოქმედებისას უსაფრთხოების დაცვის წესებს.


მიმართულება: საგანგებო ვითარებებში უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები

.3. მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს საქართველოს თავდაცვისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სისტემები.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
აღწერს საქართველოს თავდაცვის სისტემასა და მისი ფუნქციონირების ძირითად პრინციპებს;
აღწერს საქართველოში საგანგებო სიტუაციების მართვის სისტემასა და მისი მუშაობის ძირითად პრინციპებს;
ახასიათებს საგანგებო სიტუაციების მართვის პროცესში სამხედრო-სამოქალაქო თანამშრომლობის ძირითად ელემენტებს;
აღწერს საგანგებო სიტუაციების დროს მოსახლეობის შეტყობინების, ევაკუაციისა და მოსახლეობის დაცვის ძირითად პრინციპებს.


.4. მოსწავლეს შეუძლია საგანგებო სიტუატუაციებში მოქმედების წესებისა და დაცვის საშუალებების გამოყენება.
შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
ახასიათებს საგანგებო სიტუაციების დროს სკოლის მოქმედების გეგმის პრინციპებს;
კონკრეტული საგანგებო სიტუაციის შესაბამისად ასახელებს საკუთარ მოქმედებებს სკოლის გეგმის შესაბამისად;
აღწერს კოლექტიური თუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებას კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისად.


მიმართულება: გადაუდებელი ექიმამდელი დახმარება

.5. მოსწავლეს შეუძლია საგანგებო ვითარებაში სხეულის დაზიანებებისას შესაბამისი გადაუდებელი ექიმამდელი დახმარების წესების გამოყენება.

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:
აღწერს ადამიანის დაზიანების ძირითად სახეებს კონკრეტული საგანგებო სიტუაციის შესაბამისად;
აღწერს ადამიანის დაზიანების სახის ამოსაცნობ ნიშნებს და შესაბამისი გადაუდებელი დახმარების მოქმედებებს;
იცავს კონკრეტული დაზიანების შემთხვევაში აღმოსაჩენი გადაუდებელი ექიმამდელი დახმარების მოქმედებათა თანმიმდევრობასა და პირობებს.
სასწავლო კურსის შეფასება:
 ტესტი;
პროექტი; სასწავლო რეფერატი;
პრეზენტაცია;

შეფასების აუცილებელი კომპონენტები:
გაკვეთილზე ჩართულობა;
საშინაო დავალებები; მიმდინარე საკლასო დავალებები;
შემაჯამებელი დავალებები(საკონტროლო;ტესტირება);
პროექტირება; დამატებითი კომპონენტი(ორგანიზებულობა;
ჯგუფში ეფექტური მუშაობა და სხვ).

შეფასების თითოეული კომპონენტის ხვედრითი წილი:

 სახელმძღვანელოები:
წიგნები:
კონსპექტები;
აუდიო-ვიდეო კომპიუტერული მასალა:სავალდებულო ლიტერატურა:
ო. მდივნიშვილი " საგანგებო სიტუაციები და სამოქალაქო თავდაცვა". გამ. "მერიდიანი"2001წ
1.www.blogie.uni
2 www.medicalecologi.com
3.wwwsilicosis.com

  ხელმოწერა:
Автор: არუსია დავრიშევა

მზე - თქვენთვის

მზე - თქვენთვის

Fish